• Đăng nhập
 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Sản phẩm
 • Khách hàng
 • Tin tức - Sự kiện
 • Tài nguyên
 • Tuyển dụng
 • Liên hệ

Là công cụ hỗ trợ cho công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo đánh giá tình hình phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trên các mặt: thu hút đầu tư, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp kịp thời, chính xác.

1. Quản lý khu công nghiệp

 • Quản lý danh sách khu công nghiệp và hiện trạng sử dụng đất

2. Quản lý quy hoạch - xây dựng

 • Quản lý các chứng nhận đăng ký đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
 • Quản lý việc cấp giấy phép xây dựng cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng 
 • Quản lý doanh nghiệp hạ tầng 
 • Quản lý khung giá cho thuê đất, thuê lại đất, phí hạ tầng 
 • Quản lý báo cáo

3. Quản lý đầu tư

 • Quản lý danh sách dự án đầu tư FĐI
 • Quản lý các doanh nghiệp thứ cấp EDI
 • Quản lý danh sách giấy phép xây dựng FDI

4. Quản lý doanh nghiệp

 • Quản lý danh sách doanh nghiệp thứ cấp DDI
 • Quản lý danh sách dự án đầu tư DDI
 • Quản lý danh sách GCN PCCC
 • Quản lý danh sách giấy phép xây dựng DDI


5. Quản lý lao động

 • Cấp giấy phép cho lao động nước ngoài 
 • Quản lý danh sách lao động nước ngoài đang làm việc tại khu công nghiệp 
 • Quản lý thông tin lao động doanh nghiệp 
 • Quản lý thang bảng lương 
 • Quản lý đào tạo, tập huấn người lao động 
 • Quản lý đăng ký nội quy 
 • Quản lý đăng tuyển tuyển dụng lao động  

6. Quản lý TN&MT

 • Đánh giá báo cáo BVMT
 • Xác nhận ĐK KH-BVMT
 • Thông tin nhà máy XLMT
 • Thông tin môi trường DN

7. Quản lý đình công
8. Quản lý CSDL Bản đồ 

 • Quản trị chủ đề dữ liệu bản đồ.
 • Quản trị danh sách bản đồ nền
 • Phân quyền truy cập và cập nhật dữ liệu cho người dùng theo từng lớp dữ liệu bản đồ.
 • Nhập, xuất, phân quyền truy cập và cập nhật các lớp dữ liệu từ các định dạng khác nhau. Khai thác bản đồ trên Web và tạo bản đồ chuyên đề đa dạng. 

Ngoài ra còn quản lý các loại báo cáo, thanh tra và các danh mục khác.