• Đăng nhập

TDOffice

1. Giới thiệu chung

Phần mềm QLVB&ĐHTN được xây dựng trên nền công nghệ Lotus Note.

Phần mềm QLVB&ĐHTN được xây dựng với mục đích phục vụ và quản lý có hiệu quả các quy trình điều hành công việc, hoạt động tác nghiệp, xử lý, khai thác, trao đổi thông tin tại các cơ quan hành chính. Các quy trình hoạt động sẽ được quản lý và thực hiện thông qua các qui trình xử lý và trao đổi thông tin trên mạng.

Phần mềm QLVB&ĐHTN có nhiệm vụ hỗ trợ toàn diện công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, chuyên viên trong cơ quan  và tại các cơ quan đơn vị các cấp thông qua việc quản lý và theo dõi các VB đi và đến; xử lý VB, giải quyết công việc thông qua HSCV của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên tại các cơ quan; các trao đổi thông tin nội bộ, trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan.

2. Chức năng chính của phần mềm

– Chức năng quản lý các VB đi/đến, thực hiện gửi và nhận VB với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài thông qua đường mạng.

– Chức năng tạo lập, quản lý, lưu trữ, luân chuyển xử lý văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan thông qua mạng LAN.

– Chức năng giải quyết và theo dõi tiến độ giải quyết công việc, vụ việc trên mạng thông qua HSCV

– Chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện của Lãnh đạo.

– Chức năng kiểm tra, soát xét nhiệm vụ cần thực hiện của các Phòng/ Ban chuyên môn.

– Chức năng hỗ trợ công tác lưu trữ hồ sơ.

– Các chức năng tra cứu, khai thác thông tin.

– Chức năng thống kê và in ấn báo cáo.

– Các chức năng quản trị hệ thống.

3. Đơn vị triển khai

 • Thành phố Hà Nội
 • Tỉnh Bắc Kan
 • Tỉnh Điện Biên
 • Tỉnh Hưng Yên
 • Tỉnh Hải Dương
 • Tỉnh Quảng Ninh
 • Tỉnh Thanh Hóa
 • Tỉnh Hà Tĩnh
 • Tỉnh Lai Châu
 • Tỉnh Lâm Đồng
 • Tỉnh Nam Định
 • Tỉnh Ninh Thuận
 • Tỉnh Phú Yên
 • Tỉnh Quảng Bình
 • Tỉnh Quảng Ngãi
 • ĐH Lâm Nghiệp