Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
WikiContent
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TomTat
  
  
  
AnhDaiDien
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
  
  
  
  
  
  
LGSP-TRUC-TICH-HOP-DU-LIEU-7dd4ffsqobho.aspx
  
30/03/2021 4:15 CHNo presence informationadmin
<p style="text-align:center"><img alt="" src="/portal/Photos/2021-03/68d6a4806cd71abd09.jpg" style="height:1274px; width:900px" /></p>
LGSP##TRỤC TÍCH HỢP DỮ LIỆU ##TRỤC TÍCH HỢP ##CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ ##NỀN TẢNG TÍCH HỢP DỮ LIỆUTÂN DÂN JSCLGSP (TRỤC TÍCH HỢP DỮ LIỆU)30/03/2021 7:00 CH
030/03/2021
LGSP (Local Government Service Platform) được dùng để tích hợp các hệ thống thông tin có quy mô cấp Tỉnh và hệ thống thông tin cấp Huyện, cấp Sở nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ Tỉnh và là đầu mối kết nối ra bên ngoài.
YesChờ kiểm duyệt
364LGSP (Trục tích hợp dữ liệu)1125YesYes/portal/pages/LGSP (TRỤC TÍCH HỢP DỮ LIỆU)LGSP-TRUC-TICH-HOP-DU-LIEU-7dd4ffsqobho