Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
WikiContent
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TomTat
  
  
  
AnhDaiDien
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
  
  
  
  
  
  
Hoi-thao-ve-xay-dung-he-thong-thong-tin-tong-hop-kkkw39j9k75bp.aspx
  
07/10/2019 5:18 CHNo presence informationadmin
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/portal/Photos/2019-10/56f42d51fd4b03edTTuyen.jpg" style="height:345px; width:550px" /></p>

<div class="html-container">
<p>Hiện nay, việc tổng hợp Th&ocirc;ng tin KTXH ở c&aacute;c cơ quan đơn vị hầu hết chưa đưa lại hiệu quả như mong muốn. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; v&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh gửi nhận b&aacute;o c&aacute;o c&ograve;n chậm trễ, hệ thống biểu mẫu b&aacute;o c&aacute;o chưa thống nhất, việc lưu trữ sơ s&agrave;i thiếu khoa học&nbsp;v&agrave; đặc biệt vẫn thủ c&ocirc;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&iacute;nh to&aacute;n, so s&aacute;nh, thống k&ecirc;, &hellip;g&acirc;y ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề kịp thời cũng như độ ch&iacute;nh x&aacute;c của hệ thống th&ocirc;ng tin.</p>

<p>Nắm bắt được những kh&oacute; khăn&nbsp;đ&oacute;, C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n&nbsp;đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; x&acirc;y dựng n&ecirc;n&nbsp;hệ thống th&ocirc;ng tin tổng hợp kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o trực tuyến với những chức năng v&agrave; tiện &iacute;ch ph&ugrave; hợp với nhu cầu thực tế của c&aacute;c cơ quan đơn vị.</p>

<p><em>Việc &aacute;p dụng phần mềm Hệ thống&nbsp;Th&ocirc;ng tin Kinh tế X&atilde; hội&nbsp;đưa lại cho c&aacute;c l&atilde;nh đạo c&oacute; được c&aacute;i nh&igrave;n to&agrave;n diện, ch&acirc;n thực v&agrave; s&acirc;u sắc t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động v&agrave; ph&aacute;t triển tr&ecirc;n lĩnh vực hoặc địa b&agrave;n m&agrave; cơ quan, đơn vị quản l&yacute;. Từ đ&oacute;, đưa ra những&nbsp;chiến lược, định hướng v&agrave; kế hoạch ph&aacute;t triển mới ph&ugrave; hợp với thực tế, mang lại hiệu quả tốt hơn.</em></p>

<p>Phần mềm đảm bảo đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu triển khai cho c&aacute;c cơ quan, đơn vị bố tr&iacute; ph&acirc;n t&aacute;n trong phạm vi quốc gia, quốc tế; Cho ph&eacute;p nhiều người d&ugrave;ng truy cập đồng thời từ xa, tr&ecirc;n mạng nội bộ. Th&ocirc;ng tin, dữ liệu v&agrave; chương tr&igrave;nh được lưu trữ v&agrave; quản l&yacute; tập trung tr&ecirc;n m&aacute;y chủ, dễ n&acirc;ng cấp, cải tiến, quản trị. Khả năng đảm bảo an ninh v&agrave; an to&agrave;n dữ liệu cao, đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu về bảo mật v&agrave; an to&agrave;n th&ocirc;ng tin. Phần mềm được thiết kế linh động ph&ugrave; hợp với mọi m&ocirc; h&igrave;nh cơ cấu tổ chức, mọi sự ph&acirc;n bố về kh&ocirc;ng gian địa l&yacute; của cơ quan, đơn vị.</p>

<p><em>Tại hội thảo, đại diện C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n - đơn vị phối hợp thực hiện đ&atilde; giới thiệu tổng quan về hệ thống th&ocirc;ng tin tổng hợp kinh tế - x&atilde; hội, b&aacute;o c&aacute;o trực tuyến v&agrave; tr&igrave;nh diễn c&aacute;c chức năng ch&iacute;nh của hệ thống.</em></p>

<p>Ph&aacute;t biểu tại hội thảo, Đồng ch&iacute; Nguyễn Tiến Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin l&agrave; một c&ocirc;ng cụ ch&iacute;nh để thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, việc x&acirc;y dựng ch&iacute;nh phủ điện tử, số h&oacute;a l&agrave; xu hướng bắt buộc. Đồng ch&iacute; y&ecirc;u cầu Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng khẩn trương đưa hệ thống th&ocirc;ng tin tổng hợp v&agrave;o ứng dụng tại đơn vị m&igrave;nh, từ đ&oacute; l&agrave;m cơ sở hướng dẫn tập huấn cho c&aacute;c cơ quan, đơn vị kh&aacute;c; triển khai tập huấn hệ thống cho cơ sở cấp huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố; xem đ&acirc;y l&agrave; một trong những chương tr&igrave;nh g&oacute;p phần đẩy nhanh tiến độ ho&agrave;n th&agrave;nh x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền điện tử v&agrave;o năm 2021.</p>
</div>
</div>
</div>
hệ thống thông tin kinh tế xã hội##he thong thong tin kinh te xa hoi ##phần mềm kinh tế xã hội ##phan mem kinh te xa hoi https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/hoi-thao-ve-xay-dung-he-thong-thong-tin-tong-hop-kinh-te---xa-hoi-va-bao-cao-truc-tuyen.htmTân Dân Jsc tổng hợp:Hội thảo về xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội và báo cáo trực tuyến07/10/2019 7:00 CH
007/10/2019
Chiều ngày 25/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo về xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội và báo cáo trực tuyến tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2019-10/f14e157d11dcf45dPicture1.jpg
331; 359Tin tức - Sự kiện; Tin trong nước8Hoạt động1120YesYes/portal/pages/Hội thảo về xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội và báo cáo trực tuyếnHoi-thao-ve-xay-dung-he-thong-thong-tin-tong-hop-kkkw39j9k75bp