Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
WikiContent
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TomTat
  
  
  
AnhDaiDien
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
  
  
  
  
  
  
-Tuyen-dung-thang-12-2018-LAP-TRINH-VIEN-NETna9beeeq08wc.aspx
  
18/12/2018 2:30 CHNo presence informationadmin
<ul>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tham gia ph&acirc;n t&iacute;ch y&ecirc;u cầu, thiết kế t&iacute;nh năng, database, lập tr&igrave;nh trong c&aacute;c dự &aacute;n ph&aacute;t triển sản phẩm tr&ecirc;n nền .NET, .NET Core</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tham gia fix bugs v&agrave; hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tham gia nghi&ecirc;n cứu v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Viết t&agrave;i liệu đặc tả kỹ thuật li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng việc dự &aacute;n</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan theo sự chỉ đạo của trưởng nh&oacute;m</span></span></div>
</li>
</ul>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Kỹ năng v&agrave; kinh nghiệm:</span></span></strong></div>

<ul>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&oacute; kinh nghiệm l&agrave;m việc với .Net. C&oacute; kinh nghiệp lập tr&igrave;nh SharePoint hoặc ASP.NET MVC l&agrave; 1 lợi thế.</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Nắm vững nền tảng kiến thức trong lập tr&igrave;nh dotNet.</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&oacute; khả năng đọc hiểu t&agrave;i liệu tiếng Anh chuy&ecirc;n ng&agrave;nh.</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Chủ động trong c&ocirc;ng việc, c&oacute; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm cao, chăm chỉ.</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&oacute; khả năng l&agrave;m việc v&agrave; phối hợp nh&oacute;m tốt.</span></span></div>
</li>
</ul>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c:</strong></span></span></div>

<ul>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Sinh vi&ecirc;n năm cuối, sinh vi&ecirc;n mới ra trường đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm thực tập, kinh nghiệm về lập tr&igrave;nh .Net.</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&oacute; tinh thần tự gi&aacute;c v&agrave; c&oacute; thể l&agrave;m việc độc lập</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">C&oacute; khả năng t&igrave;m hiểu kiến thức, c&ocirc;ng nghệ mới để &aacute;p dụng v&agrave;o c&ocirc;ng việc.</span></span></div>
</li>
</ul>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Quyền lợi:</strong></span></span></div>

<ul>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Lương thỏa thuận theo năng lực của ứng vi&ecirc;n (up to 1000$). Đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; tăng lương 1 lần/năm.</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hưởng th&aacute;ng lương thứ 13, thưởng cuối năm &iacute;t nhất 1 th&aacute;ng lương (theo t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh của c&ocirc;ng ty).</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Được cử đi học c&aacute;c kh&oacute;a học, chứng chỉ n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, kỹ năng c&ocirc;ng việc.</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Được đ&agrave;o tạo, học hỏi từ những người gi&agrave;u kinh nghiệm.</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Được l&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường trẻ năng động, tham gia c&aacute;c hoạt động của c&ocirc;ng ty.</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định Nh&agrave; nước</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Chế độ nghỉ ph&eacute;p, nghỉ m&aacute;t du lịch 02 lần/ năm</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cơ hội nghề nghiệp v&agrave; thăng tiến trong c&ocirc;ng việc.</span></span></div>
</li>
</ul>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Li&ecirc;n hệ: <strong>Bộ phận tuyển dụng C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</strong></span></span></div>

<ul>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Địa chỉ: Tầng 3 nh&agrave; B, số 60 ng&otilde; Thịnh H&agrave;o 1 - T&ocirc;n Đức Thắng, Đống Đa, H&agrave; Nội</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Email: <a href="mailto:tuyendung@tandan.com.vn" target="_blank">tuyendung@tandan.com.vn</a> - Số điện thoại: 024 3847 1894</span></span></div>
</li>
</ul>
lập trình viên ##it##.net##dotnet##it.net##lập trình viên .netTân Dân Jsc[Tuyển dụng tháng 12/2018] LẬP TRÌNH VIÊN .NET18/12/2018 7:00 CH
018/12/2018
Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân chiêu mộ lập trình viên tài năng. Trải thảm đỏ đón nhân tài.
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2018-12/f930073757bdb69d1498725950_ok.jpg
361Tuyển dụng1117YesYes/portal/pages/[Tuyển dụng tháng 12/2018] LẬP TRÌNH VIÊN .NET-Tuyen-dung-thang-12-2018-LAP-TRINH-VIEN-NETna9beeeq08wc
-Tuyen-dung-thang-12-2018-LAP-TRINH-VIEN-REACTJS2f7m8q5iibqz.aspx
  
18/12/2018 2:28 CHNo presence informationadmin
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><span style="font-size:14px"><samp><span style="font-family:times new roman,times,serif">&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tham gia ph&acirc;n t&iacute;ch y&ecirc;u cầu, thiết kế t&iacute;nh năng, lập tr&igrave;nh front-end cho c&aacute;c dự &aacute;n ph&aacute;t triển sản phẩm<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tham gia fix bugs v&agrave; hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tham gia nghi&ecirc;n cứu v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan theo sự chỉ đạo của trưởng nh&oacute;m</span></samp></span></div>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><br />
<span style="font-size:14px"><samp><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>KỸ NĂNG V&Agrave; KINH NGHIỆM:</strong></span></samp></span></div>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><br />
<span style="font-size:14px"><samp><span style="font-family:times new roman,times,serif">&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&oacute; kỹ năng l&agrave;m việc tốt với Javascript<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&oacute; kỹ năng lập tr&igrave;nh ReactJS.<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&oacute; kỹ năng l&agrave;m việc với bootstrap.<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&oacute; khả năng đọc hiểu t&agrave;i liệu tiếng Anh chuy&ecirc;n ng&agrave;nh.<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chủ động trong c&ocirc;ng việc, c&oacute; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm cao, chăm chỉ.<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&oacute; khả năng l&agrave;m việc v&agrave; phối hợp nh&oacute;m tốt.</span></samp></span></div>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><br />
<span style="font-size:14px"><samp><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>Y&Ecirc;U CẦU KH&Aacute;C:</strong></span></samp></span></div>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><br />
<span style="font-size:14px"><samp><span style="font-family:times new roman,times,serif">&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sinh vi&ecirc;n năm cuối, sinh vi&ecirc;n mới ra trường đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm thực tập, kinh nghiệm về lập tr&igrave;nh .Net.<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&oacute; tinh thần tự gi&aacute;c v&agrave; c&oacute; thể l&agrave;m việc độc lập<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&oacute; khả năng t&igrave;m hiểu kiến thức, c&ocirc;ng nghệ mới để &aacute;p dụng v&agrave;o c&ocirc;ng việc.</span></samp></span></div>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><br />
<span style="font-size:14px"><samp><span style="font-family:times new roman,times,serif"><strong>QUYỀN LỢI:</strong></span></samp></span></div>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><br />
<span style="font-size:14px"><samp><span style="font-family:times new roman,times,serif">&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lương thỏa thuận theo năng lực của ứng vi&ecirc;n (up to 1000$). Đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; tăng lương 1 lần/năm.<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hưởng th&aacute;ng lương thứ 13, thưởng cuối năm &iacute;t nhất 1 th&aacute;ng lương (theo t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh của c&ocirc;ng ty).<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Được cử đi học c&aacute;c kh&oacute;a học, chứng chỉ n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, kỹ năng c&ocirc;ng việc.<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Được đ&agrave;o tạo, học hỏi từ những người gi&agrave;u kinh nghiệm.<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Được l&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường trẻ năng động, tham gia c&aacute;c hoạt động của c&ocirc;ng ty.<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định Nh&agrave; nước<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Chế độ nghỉ ph&eacute;p, nghỉ m&aacute;t du lịch 02 lần/ năm<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cơ hội nghề nghiệp v&agrave; thăng tiến trong c&ocirc;ng việc.</span></samp></span></div>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><br />
<span style="font-size:14px"><samp><span style="font-family:times new roman,times,serif">LI&Ecirc;N HỆ: <strong>Bộ phận tuyển dụng C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</strong></span></samp></span></div>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><br />
<span style="font-size:14px"><samp><span style="font-family:times new roman,times,serif">&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Địa chỉ: Tầng 3 nh&agrave; B, số 60 ng&otilde; Thịnh H&agrave;o 1 - T&ocirc;n Đức Thắng, Đống Đa, H&agrave; Nội<br />
&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Email: <span style="color:#0000FF">tuyendung@tandan.com.vn</span> - Số điện thoại: 024 3847 1894</span></samp></span></div>

<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;">&nbsp;</div>
[Tuyển dụng tháng 12/2018] LẬP TRÌNH VIÊN REACTJS18/12/2018 2:24 CH
018/12/2018
Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân nhắn tìm đồng đội về chung một nhà. Đồng đội ở đâu, Tân Dân mang audi tới đón!
NoĐã xuất bản
/portal/Photos/2018-12/e0e91cb69e871dedincomebasedloan.png
361Tuyển dụng1118NoNo/portal/pages/[Tuyển dụng tháng 12/2018] LẬP TRÌNH VIÊN REACTJS-Tuyen-dung-thang-12-2018-LAP-TRINH-VIEN-REACTJS2f7m8q5iibqz