Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
WikiContent
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TomTat
  
  
  
AnhDaiDien
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
  
  
  
  
  
  
Tan-Dan-gioi-thieu-phan-mem-He-thong-Thong-tin-Kin14lff9zud8zl.aspx
  
18/12/2018 2:31 CHNo presence informationadmin
<p><strong>HỆ THỐNG TH&Ocirc;NG TIN TỔNG HỢP KINH TẾ - X&Atilde; HỘI</strong></p>

<p>Một m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p tổng thể giải quyết c&aacute;c vấn đề thuộc lĩnh vực:</p>

<p><br />
<em>+ Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin chung<br />
+ Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin kinh tế - x&atilde; hội<br />
+ Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin quy hoạch, ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị<br />
+ Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin văn h&oacute;a - x&atilde; hội<br />
+ QUản l&yacute; th&ocirc;ng tin x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới<br />
+ Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin x&acirc;y dựng đảng<br />
+ Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin nội ch&iacute;nh, tiếp d&acirc;n, giải quyết KNTC </em></p>

<div class="text_exposed_show">
<p>Phần mềm được đội ngũ IT t&agrave;i năng thiết kế linh động đ&aacute;p ứng nhu cầu thu thập, lưu giữ số liệu một c&aacute;ch an to&agrave;n, hợp l&yacute; ; thiết lập v&agrave; quản l&yacute; hệ thống b&aacute;o c&aacute;o khoa học c&ugrave;ng với c&aacute;c chức năng, ph&ugrave; hợp với mọi m&ocirc; h&igrave;nh cơ cấu tổ chức, mọi sự ph&acirc;n bố về kh&ocirc;ng gian địa l&yacute; của cơ quan, đơn vị.</p>

<p>Li&ecirc;n hệ C&ocirc;ng ty cổ phần tin học T&acirc;n D&acirc;n để được tư vấn kỹ hơn về th&ocirc;ng tin sản phẩm.</p>

<p>TanDanJSC lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.<br />
----------<br />
Website: <a href="https://www.tandan.com.vn/portal/home/default.aspx?fbclid=IwAR3bZ-O4uu_8qoeqIhsB48JuCshZA1NRZf58oM_iT92BS20oPsXORyzUot8" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://www.tandan.com.vn/portal/home/default.aspx</a><br />
Hotline: <strong>024. 3847.1894</strong></p>
</div>
hệ thống thông tin kinh tế xã hội ##hệ thống thông tin ktxh ##phần mềm thông tin kinh tế xã hội ##phần mềm thông tin ktxh##phần mềm kinh tế xã hội ##phần mềm ktxh Tân Dân JscTân Dân giới thiệu phần mềm "Hệ thống Thông tin Kinh tế - Xã hội"13/12/2018 7:00 CH
013/12/2018
Để đưa ra được những chiến lược, định hướng và kế hoạch phát triển hiệu quả, phù hợp với thực tế và mang lại hiệu quả tốt hơn thì điều bắt buộc cần có là việc tổng hợp thông tin, các con số thông kê tình hình kinh tế xã hội phải luôn được cập nhật một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Truy nhiên, hiện nay, việc tổng hợp Thông tin KTXH ở các cơ quan đơn vị hầu hết chưa đưa lại hiệu quả như mong muốn. Nắm được những khó khăn đó, Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân đã nghiên cứu xây dựng nên phần mềm tổng hợp thông tin KTXH, tổ hợp giải pháp, tiện ích phù hợp với nhu cầu thực tế, đáp ứng, giải quyết tất cả những khó khăn mà các đơn vị đang gặp phải.
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2018-12/5c7a81eefb7c7aed03-12-2018-03-50-41.png
359Tin trong nước1115YesYes/portal/pages/Tân Dân giới thiệu phần mềm "Hệ thống Thông tin Kinh tế - Xã hội"Tan-Dan-gioi-thieu-phan-mem-He-thong-Thong-tin-Kin14lff9zud8zl
Tan-Dan-gioi-thieu-phan-mem-Tong-hop-thong-tin-Kinr73t1szv0okz.aspx
  
13/12/2018 4:52 CHNo presence informationadmin
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper"><textarea cols="20" name="ctl00$ctl00$PlaceHolderMain$PlaceHolderMain$WikiContent" rows="2"></textarea>

<div class="html-container">
<div>
<div class="_1mf _1mj">HỆ THỐNG TH&Ocirc;NG TIN TỔNG HỢP KINH TẾ - X&Atilde; HỘI</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">&nbsp;</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">Một m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p tổng thể giải quyết c&aacute;c vấn đề thuộc lĩnh vực:</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">+ Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin chung</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">+ Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin kinh tế - x&atilde; hội</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">+ Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin quy hoạch, ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">+ Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin văn h&oacute;a - x&atilde; hội</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">+ QUản l&yacute; th&ocirc;ng tin x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">+ Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin x&acirc;y dựng đảng</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">+ Quản l&yacute; th&ocirc;ng tin nội ch&iacute;nh, tiếp d&acirc;n, giải quyết KNTC</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">&nbsp;</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">Phần mềm được đội ngũ IT t&agrave;i năng thiết kế linh động đ&aacute;p ứng nhu cầu thu thập, lưu giữ số liệu một c&aacute;ch an to&agrave;n, hợp l&yacute; ; thiết lập v&agrave; quản l&yacute; hệ thống b&aacute;o c&aacute;o khoa học c&ugrave;ng với c&aacute;c chức năng, ph&ugrave; hợp với mọi m&ocirc; h&igrave;nh cơ cấu tổ chức, mọi sự ph&acirc;n bố về kh&ocirc;ng gian địa l&yacute; của cơ quan, đơn vị.</div>

<div class="_1mf _1mj">&nbsp;</div>

<div class="_1mf _1mj">
<div>
<div class="_1mf _1mj">Li&ecirc;n hệ C&ocirc;ng ty cổ phần tin học T&acirc;n D&acirc;n để được tư vấn kỹ hơn về th&ocirc;ng tin sản phẩm.</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">&nbsp;</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">TanDanJSC lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">----------</div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">Website: <a href="https://www.tandan.com.vn/portal/home/default.aspx">https://www.tandan.com.vn/portal/home/default.aspx</a></div>
</div>

<div>
<div class="_1mf _1mj">Hotline: 024. 3847.1894</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
Phần mềm tổng hợp thông tin kinh tế xã hội ##phần mềm tổng hợp thông tin ktxh ##tổng hợp thông tin ktxh ##phần mềm ktxh ##Hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội ##hệ thống tổng hợp thông tin ktxhTân Dân JscTân Dân giới thiệu phần mềm Tổng hợp thông tin Kinh tế xã hội13/12/2018 4:52 CH
013/12/2018
Để đưa ra được những chiến lược, định hướng và kế hoạch phát triển hiệu quả, phù hợp với thực tế và mang lại hiệu quả tốt hơn thì điều bắt buộc cần có là việc tổng hợp thông tin, các con số thông kê tình hình kinh tế xã hội phải luôn được cập nhật một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác.
Truy nhiên, hiện nay, việc tổng hợp Thông tin KTXH ở các cơ quan đơn vị hầu hết chưa đưa lại hiệu quả như mong muốn. Nắm được những khó khăn đó, Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân đã nghiên cứu xây dựng nên phần mềm tổng hợp thông tin KTXH, tổ hợp giải pháp, tiện ích phù hợp với nhu cầu thực tế, đáp ứng, giải quyết tất cả những khó khăn mà các đơn vị đang gặp phải.
YesĐã xuất bản
/portal/Photos/2018-12/9cc39d4fdfb18d8d03-12-2018-03-50-41.png
1114YesYes/portal/pages/Tân Dân giới thiệu phần mềm Tổng hợp thông tin Kinh tế xã hộiTan-Dan-gioi-thieu-phan-mem-Tong-hop-thong-tin-Kinr73t1szv0okz