Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
WikiContent
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TomTat
  
  
  
AnhDaiDien
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
  
  
  
  
  
  
Nhan-vien-kinh-doanh-va-trien-khai-phan-memnhs68k67j5nu.aspx
  
03/03/2017 8:51 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<p><span style="color:#000000"><strong>1. M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</strong></span></p>

<p><span style="color:#000000">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</span></p>

<p><span style="color:#000000">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</span></p>

<p><span style="color:#000000">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</span></p>

<p><span style="color:#000000"><strong>2. Quyền lợi được hưởng</strong></span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</span></p>

<p><span style="color:#000000"><strong>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</strong></span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</span></p>

<p><span style="color:#000000"><strong>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</strong></span></p>

<p><span style="color:#000000">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty</span><br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm03/03/2017 7:00 CH
003/03/2017
NoĐã xuất bản
361Tuyển dụng1092NoNo/portal/pages/Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmNhan-vien-kinh-doanh-va-trien-khai-phan-memnhs68k67j5nu
Tuyen-lap-trinh-vient6c03mrn1gqb.aspx
  
03/03/2017 8:50 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<p><span style="color:#000000">- Số lượng: 5<br />
- Thời gian: fulltime<br />
- C&ocirc;ng việc:<br />
+ Ph&aacute;t triển c&aacute;c dự &aacute;n của c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ Sharepoint của Microsoft.</span></p>

<p><span style="color:#000000">+ Ph&aacute;t triển c&aacute;c hệ thống về dịch vụ, gi&aacute;o dục của c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n MVC.</span></p>

<p><span style="color:#000000">+ Ph&aacute;t triển ứng dụng mobile cho c&aacute;c phần mềm, c&aacute;c hệ thống tr&ecirc;n của c&ocirc;ng ty.<br />
- Y&ecirc;u cầu:<br />
+ C&oacute; kinh nghiệm lập tr&igrave;nh .Net, lập tr&igrave;nh Web. Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệp về Sharepoint<br />
+ C&oacute; kiến thức, tư duy về lập tr&igrave;nh, c&oacute; project tự ph&aacute;t triển (b&agrave;i tập lớn, đồ &aacute;n)</span></p>

<p><span style="color:#000000">+ Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm ph&aacute;t triển c&aacute;c dựng dụng mobile tr&ecirc;n javascript.</span></p>

<p><span style="color:#000000">- Quyền lợi:</span></p>

<p><span style="color:#000000">+ Lương thỏa thuận theo năng lực của ứng vi&ecirc;n (&gt;10tr)</span></p>

<p><span style="color:#000000">+ Hưởng c&aacute;c chế độ của c&ocirc;ng ty theo nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức.<br />
+ Được đ&agrave;o tạo, hướng dẫn c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ, kiến tr&uacute;c hệ thống của c&ocirc;ng ty.<br />
+ Được c&ocirc;ng ty t&agrave;i trợ c&aacute;c kh&oacute;a học về lập tr&igrave;nh, quản trị Microsoft Sharepoint nếu c&oacute; khả năng v&agrave; đam m&ecirc;.<br />
+ Được tham gia c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n hoan, du lịch của c&ocirc;ng ty.<br />
- Địa chỉ c&ocirc;ng ty: Ng&otilde; Thịnh H&agrave;o 1 - T&ocirc;n Đức Thắng, Đống Đa, H&agrave; Nội<br />
- Li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br />
+&nbsp;Nguyễn Văn Hữu: Email: huuithut@gmail.com, ĐT: 0985915920</span></p>
Tuyển lập trình viên03/03/2017 8:50 SA
003/03/2017
NoĐã xuất bản
361Tuyển dụng1108NoNo/portal/pages/Tuyển lập trình viênTuyen-lap-trinh-vient6c03mrn1gqb
Tuyen-sinh-vien-thuc-taphzpd8stylsci.aspx
  
03/03/2017 8:47 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<p><span style="color:#000000">- Số lượng: 5<br />
- Thời gian: Tự sắp xếp theo lịch học<br />
- C&ocirc;ng việc:<br />
+ Được đ&agrave;o tạo v&agrave; t&igrave;m hiểu nền tảng Microsoft Sharepoint<br />
+ Hướng dẫn t&igrave;m hiểu, x&acirc;y dựng ứng dụng tr&ecirc;n .Net Core<br />
+ Hướng dẫn t&igrave;m hiểu, x&acirc;y dựng dứng dụng mobile tr&ecirc;n react native<br />
+ Tham gia c&aacute;c dự &aacute;n nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty<br />
- Y&ecirc;u cầu:<br />
+ Sinh vi&ecirc;n năm thứ 3,4<br />
+ C&oacute; kiến thức, tư duy về lập tr&igrave;nh, c&oacute; project tự ph&aacute;t triển (b&agrave;i tập lớn, đồ &aacute;n)<br />
- Quyền lợi:<br />
+ Được đ&agrave;o tạo, hướng dẫn c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ, kiến tr&uacute;c hệ thống của c&ocirc;ng ty.<br />
+ Được c&ocirc;ng ty t&agrave;i trợ c&aacute;c kh&oacute;a học về lập tr&igrave;nh, quản trị Microsoft Sharepoint nếu c&oacute; khả năng v&agrave; đam m&ecirc;.<br />
+ Được hưởng chế độ trợ cấp cho sinh vi&ecirc;n thực tập<br />
+ Được tham gia c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n hoan, du lịch của c&ocirc;ng ty như nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức.<br />
- Địa chỉ c&ocirc;ng ty: Ng&otilde; Thịnh H&agrave;o 1 - T&ocirc;n Đức Thắng, Đống Đa, H&agrave; Nội<br />
- Li&ecirc;n hệ:&nbsp;<br />
+&nbsp;</span><span style="color:#000000">Nguyễn Văn Hữu:</span><span style="color:#000000">&nbsp;Email: huuithut@gmail.com, ĐT: 0985915920</span></p>
Tuyển sinh viên thực tập03/03/2017 8:47 SA
003/03/2017
NoĐã xuất bản
361Tuyển dụng1107NoNo/portal/pages/Tuyển sinh viên thực tậpTuyen-sinh-vien-thuc-taphzpd8stylsci
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienghc16fcv1ome.aspx
  
03/03/2017 8:35 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1093NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienghc16fcv1ome
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienhfvm16dq7ftd.aspx
  
03/03/2017 8:35 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1094NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienhfvm16dq7ftd
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienwqoiv1hbzz6a.aspx
  
03/03/2017 8:35 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1095NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienwqoiv1hbzz6a
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trien57cceqlc3ems.aspx
  
03/03/2017 8:35 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1096NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trien57cceqlc3ems
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienf40hommj8m90.aspx
  
03/03/2017 8:35 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1097NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienf40hommj8m90
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienykw25cd9qo41.aspx
  
03/03/2017 8:35 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1098NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienykw25cd9qo41
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienag9ipmb0d7wd.aspx
  
03/03/2017 8:34 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1099NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienag9ipmb0d7wd
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trien4ygyq4486sap.aspx
  
03/03/2017 8:34 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1100NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trien4ygyq4486sap
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienb7z9x7puj98j.aspx
  
03/03/2017 8:34 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1101NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienb7z9x7puj98j
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienez2g1oehwzma.aspx
  
03/03/2017 8:34 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1102NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienez2g1oehwzma
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienqhqp1t2qkcfb.aspx
  
03/03/2017 8:34 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1103NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienqhqp1t2qkcfb
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienag9ipmb0d7wd1.aspx
  
03/03/2017 8:34 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1104NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienag9ipmb0d7wd1
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienkkmgws93csim.aspx
  
03/03/2017 8:34 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1105NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienkkmgws93csim
Thong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienykw25cd9qo411.aspx
  
03/03/2017 8:34 SANo presence informationPhạm Thị Thu Hiền
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<ol>
<li>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc</li>
</ol>

<ul>
<li>Triển khai c&aacute;c phần mềm do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển.</li>
<li>Hướng dẫn sử dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng phần mềm.</li>
<li>Tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; tất cả c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến phần mềm v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu kh&aacute;c của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li>
</ul>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ với c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng sẵn c&oacute;;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn sử dụng, demo phần mềm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng từ xa hoặc trực tiếp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chăm s&oacute;c c&aacute;c đầu mối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng trở th&agrave;nh kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh thức;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thị trường kinh doanh;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu c&aacute;c &yacute; tưởng, kế hoạch nhằm x&acirc;y dựng, triển khai c&aacute;c kế hoạch, chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o theo y&ecirc;u cầu của quản l&yacute; trực tiếp</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hỗ trợ quản l&yacute; c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&aacute;c theo y&ecirc;u cầu</p>

<p>2. Quyền lợi được hưởng</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ hiện đại, năng động, s&aacute;ng tạo, cởi mở</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương cơ bản: Lương khởi điểm 4.000.000 VNĐ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thu nhập thương lượng v&agrave; cạnh tranh t&ugrave;y theo năng lực</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&aacute;ng lương thứ 13</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng dự &aacute;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thưởng cuối năm: theo kết quả c&ocirc;ng việc của c&aacute; nh&acirc;n, bộ phận v&agrave; c&ocirc;ng ty (trung&nbsp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bảo hiểm XH, YT, TN; kh&aacute;m sức khỏe định kỳ; nghỉ m&aacute;t h&agrave;ng năm c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</p>

<p>3. Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n ứng vi&ecirc;n hiểu biết về CNTT;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kỹ năng gọi điện thoại v&agrave; tư vấn từ xa tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng giao tiếp, v&agrave; x&acirc;y dựng quan hệ tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh chủ động giải quyết vấn đề cao;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống tốt;</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh độ học vấn: Cử nh&acirc;n</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Loại c&ocirc;ng việc: To&agrave;n thời gian cố định</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giới t&iacute;nh: Nam/Nữ</p>

<p>4. Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng nộp hồ sơ&nbsp;qua email nthuong@tandan.com.vn hoặc trực tiếp tại c&ocirc;ng ty<br />
&nbsp;</p>
</div>
</div>
Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềm
003/03/2017
NoĐang soạn thảo
361Tuyển dụng1106NoNo/portal/pages/Thông tin tuyển dụng Nhân viên kinh doanh và triển khai phần mềmThong-tin-tuyen-dung-Nhan-vien-kinh-doanh-va-trienykw25cd9qo411