Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
WikiContent
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TomTat
  
  
  
AnhDaiDien
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
  
  
  
  
  
  
Khai-truong-Trung-tam-hanh-chinh-cong-tinh-Thanh-Him5i4b0hauxc.aspx
  
30/11/2017 10:35 SANo presence informationNgô Minh Thư
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<div class="b-content-title" style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; overflow: visible; font-weight: bold; color: rgb(252, 0, 0); text-align: center;"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:14.4px; text-align:justify">Tới dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Đ&igrave;nh Xứng, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy; Ng&ocirc; Hải Phan, Cục trưởng Cục kiểm so&aacute;t thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh (TTHC), Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh Phủ; c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; V&otilde; Duy Sang, Trưởng Ban Nội ch&iacute;nh Tỉnh ủy; Nguyễn Xu&acirc;n Phi, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh H&oacute;a; Phạm B&aacute; Oai, Tỉnh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở, ng&agrave;nh cấp tỉnh, c&aacute;c huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố trong tỉnh.</span></strong></div>

<div class="b-content-content" style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; line-height: 20px;">
<div style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><br />
&nbsp;</div>

<div style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family:arial"><span style="font-size:larger"><img alt="" src="https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23905257_958782467607163_5726326768053541181_n.jpg?oh=d1a55b0eccd56bbf83c7c35ab6ff2510&amp;oe=5AD4C0F3" style="border:none; height:338px; margin:0px; max-width:490px; outline:none; padding:0px; width:500px" /><br />
<em>C&aacute;c đại biểu dự lễ khai trương.</em></span></span><br />
&nbsp;</div>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial"><span style="font-size:larger">TTHCC tỉnh được th&agrave;nh lập tr&ecirc;n cơ sở giải thể bộ phận tiếp nhận v&agrave; trả kết quả l&acirc;u nay đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa li&ecirc;n th&ocirc;ng tại c&aacute;c cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc UBND tỉnh. Sau khi đi v&agrave;o hoạt động, TTHCC tỉnh l&agrave; đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, gi&aacute;m s&aacute;t, đ&ocirc;n đốc việc giải quyết TTHC v&agrave; trả kết quả cho tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n theo quy định. Trung t&acirc;m được đầu tư cơ sở vật chất v&agrave; hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại như: Bảng điện tử th&ocirc;ng b&aacute;o t&igrave;nh trạng xử l&yacute; hồ sơ, hệ thống m&aacute;y t&iacute;nh, m&aacute;y photocopy, c&aacute;c ki-ốt lấy số thứ tự, tra cứu th&ocirc;ng tin, hệ thống phần mềm một cửa điện tử, hệ thống th&ocirc;ng tin hướng dẫn, m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng tra cứu TTHC, phủ s&oacute;ng wifi v&agrave; nhiều dịch vụ tiện &iacute;ch miễn ph&iacute; kh&aacute;c nhằm phục vụ tốt nhất cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp khi đến giao dịch. TTHC giải quyết tại trung t&acirc;m l&agrave; 1.236/1.427 của 15 cơ quan sở, ban, ng&agrave;nh cấp tỉnh. L&acirc;u nay, người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp khi cần giải quyết TTHC phải đến trực tiếp từng sở, ban, ng&agrave;nh ri&ecirc;ng lẻ, nhưng nay chỉ cần đến một địa chỉ duy nhất l&agrave; TTHCC.</span></span><br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24131597_958790314273045_7356457891574594299_n.jpg?oh=b868bc4d63754e758edc6d2fee445c8f&amp;oe=5A947155" style="border:none; height:361px; margin:0px; max-width:490px; outline:none; padding:0px; width:500px" /><br />
<span style="font-size:larger"><em>Đồng ch&iacute; Chủ tịch UBND tỉnh&nbsp;Nguyễn Đ&igrave;nh Xứng ph&aacute;t biểu tại lễ khai trương.</em></span><br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial"><span style="font-size:larger">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai trương, đồng ch&iacute; Nguyễn Đ&igrave;nh Xứng, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự nỗ lực của Văn ph&ograve;ng UBND tỉnh, TTHCC tỉnh trong việc ho&agrave;n thiện c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị để đưa TTHCC tỉnh đi v&agrave;o hoạt động, đồng thời nhấn mạnh: Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; chủ trương lớn của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước nhằm x&acirc;y dựng nền h&agrave;nh ch&iacute;nh d&acirc;n chủ, trong sạch, chuy&ecirc;n nghi&ecirc;̣p, hoạt động c&oacute; hiệu lực, hiệu quả. Nhận thức v&agrave; qu&aacute;n triệt s&acirc;u sắc chỉ đạo của Trung ương, nhiều năm qua tỉnh Thanh H&oacute;a lu&ocirc;n quan t&acirc;m l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, ban h&agrave;nh c&aacute;c nghị quyết, chương tr&igrave;nh, kế hoạch v&agrave; đề ra nhiều giải ph&aacute;p thiết thực, đặc biệt l&agrave; chủ trương 4 tăng, 2 giảm, 3 kh&ocirc;ng trong cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh. Đẩy mạnh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, cải thiện mạnh mẽ m&ocirc;i trường đầu tư kinh doanh, tạo sự th&ocirc;ng tho&aacute;ng, minh bạch, hấp dẫn c&aacute;c nh&agrave; đầu tư trong v&agrave; ngo&agrave;i nước v&agrave;o đầu tư sản xuất, kinh doanh l&agrave; một trong bốn kh&acirc;u đột ph&aacute; m&agrave; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 &ndash; 2020 đ&atilde; đề ra. V&igrave; vậy, để hoạt động của trung t&acirc;m đạt hiệu quả như y&ecirc;u cầu đề ra, đồng ch&iacute; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đ&igrave;nh Xứng đề nghị: TTHCC tỉnh cần thực hiện nghi&ecirc;m quy chế tổ chức v&agrave; hoạt động, quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC, tăng cường ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, giải quyết kịp thời những kh&oacute; khăn, vướng mắc trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết TTHC. Mỗi c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức của trung t&acirc;m phải tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m nội quy, quy chế l&agrave;m việc, kh&ocirc;ng ngừng học tập, trao đổi chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ, r&egrave;n luyện kỹ năng giao tiếp để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ.</span></span><br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24131201_958782487607161_2292421539481327532_n.jpg?oh=cc27d7d431f1b5f9895a59527bf09bc3&amp;oe=5A94376B" style="border:none; height:312px; margin:0px; max-width:490px; outline:none; padding:0px; width:500px" /><br />
<span style="font-size:larger"><em>Đồng ch&iacute; Chủ tịch UBND tỉnh&nbsp;Nguyễn Đ&igrave;nh Xứng trao quyết định th&agrave;nh lập TTHCC cho Ban gi&aacute;m đốc TTHCC tỉnh.</em></span><br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial"><span style="font-size:larger">Đối với c&aacute;c sở, ng&agrave;nh cần tiếp tục qu&aacute;n triệt, thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về hoạt động của TTHCC; chủ động phối hợp với TTHCC tỉnh trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết TTHC; quan t&acirc;m kiểm so&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết TTHC của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trong sở, ng&agrave;nh đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy định. Đối với cấp huyện, đồng ch&iacute; Chủ tịch UBND tỉnh y&ecirc;u cầu Chủ tịch UBND c&aacute;c huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố triển khai việc th&agrave;nh lập TTHCC cấp huyện đảm bảo tiến độ, mục đ&iacute;ch, y&ecirc;u cầu đề ra; c&aacute;c ng&agrave;nh li&ecirc;n quan tạo điều kiện hướng dẫn, hỗ trợ về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ, cơ sở vật chất v&agrave; triển khai c&aacute;c phần mềm ứng dụng để c&aacute;c TTHCC cấp huyện sớm đi v&agrave;o hoạt động.</span></span><br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23905541_958782450940498_4863728574194145158_n.jpg?oh=a53f5e46d7e5b1c060b8482feab00371&amp;oe=5A8E36BE" style="border:none; height:322px; margin:0px; max-width:490px; outline:none; padding:0px; width:500px" /><br />
<span style="font-size:larger"><em>Đồng ch&iacute; Chủ tịch UBND tỉnh&nbsp;Nguyễn Đ&igrave;nh Xứng c&ugrave;ng c&aacute;c đại biểu tham quan hoạt động của trung t&acirc;m.</em></span><br />
&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial"><span style="font-size:larger">Tại lễ khai trương, đồng ch&iacute; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đ&igrave;nh Xứng đ&atilde; trao quyết định th&agrave;nh lập TTHCC cho Ban Gi&aacute;m đốc TTHCC tỉnh v&agrave; cắt băng khai trương TTHCC tỉnh.</span></span></p>

<div><br />
&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
trung tâm hành chính cônghttp://baothanhhoa.vnThu VuiKhai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa30/11/2017 7:00 CH
030/11/2017
Sáng 28-11, UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh Thanh Hóa.
YesChờ kiểm duyệt
/portal/Photos/2017-11/8d43c71e29b2b44d1.jpg
359Tin trong nước1112YesNoBig/portal/pages/Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh HóaKhai-truong-Trung-tam-hanh-chinh-cong-tinh-Thanh-Him5i4b0hauxc