Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
WikiContent
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TomTat
  
  
  
AnhDaiDien
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
  
  
  
  
  
  
-Tuyen-dung-thang-11-2017--Tuyen-lap-trinh-vien-Neblpmzfl61svs.aspx
  
06/11/2017 9:25 SANo presence informationnvhuu
<h1>M&Ocirc; TẢ C&Ocirc;NG VIỆC</h1>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&aacute;t triển c&aacute;c ứng dụng sử dụng C# v&agrave; ASP.NET framework, MS Sharepoint</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ứng dụng c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ, c&ocirc;ng cụ, quy tr&igrave;nh xử l&yacute; để n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu năng sản phẩm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&igrave;m hiểu, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới để kết hợp với c&aacute;c sản phẩm của c&ocirc;ng ty.</p>

<h1>Y&Ecirc;U CẦU C&Ocirc;NG VIỆC</h1>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; kinh nghiệm lập tr&igrave;nh Web với c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ của Microsoft như ASP.NET, ADO.NET. C&oacute; kinh nghiệm lập tr&igrave;nh ứng dụng SharePoint l&agrave; một lợi thế.</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; hiểu biết c&aacute;c ng&ocirc;n ngữ, thư viện li&ecirc;n quan đến lập tr&igrave;nh: C#, SQL, HTML, CSS, Javascript,</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; kinh nghiệm ph&acirc;n t&iacute;ch, thiết kế, kiểm thử c&aacute;c hệ thống phần mềm cũng như hỗ trợ người d&ugrave;ng.</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng đọc hiểu t&agrave;i liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; kinh nghiệm sử dụng c&aacute;c hệ thống version control, c&aacute;c c&ocirc;ng cụ l&agrave;m việc nh&oacute;m.</p>

<h1>Y&ecirc;u cầu kh&aacute;c</h1>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sinh vi&ecirc;n năm cuối, sinh vi&ecirc;n mới ra trường đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm thực tập, kinh nghiệm về lập tr&igrave;nh .Net.</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; khả năng l&agrave;m việc nh&oacute;m</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; tinh thần tự gi&aacute;c v&agrave; c&oacute; thể l&agrave;m việc độc lập</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; khả năng t&igrave;m hiểu kiến thức, c&ocirc;ng nghệ mới để &aacute;p dụng v&agrave;o c&ocirc;ng việc.</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ưu ti&ecirc;n</p>

<p>C&oacute; sản phẩm demo tự l&agrave;m hoặc sản phẩm đ&atilde; tham gia trước đ&acirc;y</p>

<p>C&oacute; hiểu biết, kinh nghiệm lập tr&igrave;nh ứng dụng di động (IOS, Android).</p>

<h1>QUYỀN LỢI</h1>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lương thỏa thuận theo năng lực của ứng vi&ecirc;n (up to 20tr). Đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; tăng lương 1 lần/năm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hưởng th&aacute;ng lương thứ 13, thưởng cuối năm &iacute;t nhất 1 th&aacute;ng lương (theo t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh của c&ocirc;ng ty).</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được cử đi học c&aacute;c kh&oacute;a học, chứng chỉ n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, kỹ năng.</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được đ&agrave;o tạo, học hỏi từ những người gi&agrave;u kinh nghiệm.</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được l&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường trẻ năng động, tham gia c&aacute;c hoạt động của c&ocirc;ng ty.</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định Nh&agrave; nước</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chế độ nghỉ ph&eacute;p, nghỉ m&aacute;t du lịch 02 lần/ năm</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cơ hội nghề nghiệp v&agrave; thăng tiến trong c&ocirc;ng việc.&nbsp;</p>

<h1>Li&ecirc;n hệ:</h1>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mr. Hữu / Mrs. Hiền</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: tuyendung@tandan.com.vn<br />
Địa chỉ: Tầng 3 nh&agrave; B, số 60 ng&otilde; Thịnh H&agrave;o 1 - T&ocirc;n Đức Thắng, Đống Đa, H&agrave; Nội</p>

<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Số điện thoại: 024 3847 1894</p>
[Tuyển dụng tháng 11/2017] - Tuyển lập trình viên .Net01/11/2017 7:00 CH
001/11/2017
NoĐã xuất bản
361Tuyển dụng1110NoNo/portal/pages/[Tuyển dụng tháng 11/2017] - Tuyển lập trình viên .Net-Tuyen-dung-thang-11-2017--Tuyen-lap-trinh-vien-Neblpmzfl61svs