Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
WikiContent
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TomTat
  
  
  
AnhDaiDien
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
  
  
  
  
  
  
Bo-Noi-vu-to-chuc-hoi-nghi-gioi-thieu-huong-dan-sugmz3edrwj259.aspx
  
04/10/2016 12:47 CHSystem Account
<div class="content" id="show_content" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 19.5px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; background: transparent;">
<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">
<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><span style="font-size:16px"><a class="IMAGES" href="http://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/Nguyen%20Thanh%20Binh%202-1.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(65, 65, 65); background: transparent;" target="_blank" title="IMAGES"><span style="color:#000000"><img src="http://moha.gov.vn/DATA/IMAGES/2016/05/HN%20gioi%20thieu%20phan%20men%20QLVB/Nguyen%20Thanh%20Binh%202-1.jpg" style="background:transparent; border:none; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:10px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></a></span></div>

<div style="margin: 0px; padding: 2px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">Thừa ủy quyền L&atilde;nh đạo Bộ, Quyền Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin Nguyễn Thanh B&igrave;nh ph&aacute;t biểu khai mạc Hội nghị</span></span></div>
</div>
</div>
<br />
<span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">Dự Hội nghị c&oacute; Quyền Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin Nguyễn Thanh B&igrave;nh; L&atilde;nh đạo c&aacute;c đơn vị, to&agrave;n thể c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức khối cơ quan Bộ v&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ đại diện c&ocirc;ng ty <strong>Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</strong> - đơn vị x&acirc;y dựng phần mềm</span></span>

<p><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">Ph&aacute;t biểu khai mạc Hội nghị, thừa ủy quyền L&atilde;nh đạo Bộ, Quyền Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin Nguyễn Thanh B&igrave;nh nhấn mạnh: ứng dụng CNTT trong quản l&yacute; văn bản v&agrave; hồ sơ c&ocirc;ng việc đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những nội dung rất quan trọng trong việc x&acirc;y dựng Ch&iacute;nh phủ điện tử, gắn với việc cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, cải c&aacute;ch chế độ c&ocirc;ng chức, c&ocirc;ng vụ. Trong thời gian qua Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; t&iacute;ch cực triển khai việc li&ecirc;n th&ocirc;ng c&aacute;c hệ thống quản l&yacute; văn bản giữa c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh Trung ương v&agrave; địa phương, qua đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh hệ thống th&ocirc;ng tin quốc gia phục vụ quản l&yacute; điều h&agrave;nh của Ch&iacute;nh phủ. Thực hiện y&ecirc;u cầu của Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ v&agrave; của Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin, Văn ph&ograve;ng Bộ, Vụ Tổ chức c&aacute;n bộ đ&atilde; x&acirc;y dựng, n&acirc;ng cấp, triển khai &aacute;p dụng th&iacute; điểm Phần mềm tại một số Vụ, đơn vị.&nbsp;Để tiếp tục mở rộng, triển khai Phần mềm c&oacute; chất lượng v&agrave; hiệu quả, Quyền Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin Nguyễn Thanh B&igrave;nh đề nghị c&aacute;c đơn vị, thuộc v&agrave; trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin v&agrave; đơn vị x&acirc;y dựng phần mềm <strong>C&ocirc;ng ty Cổ phần Tin học T&acirc;n D&acirc;n</strong>&nbsp;để c&agrave;i đặt, hướng dẫn khai th&aacute;c sử dụng, &aacute;p dụng phần mềm hiệu quả v&agrave; chất lượng tại cơ quan đơn vị m&igrave;nh, đ&aacute;p ứng được mục ti&ecirc;u, y&ecirc;u cầu của c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, cải c&aacute;ch c&ocirc;ng vụ, c&ocirc;ng chức, n&acirc;ng cao chỉ số ứng dụng CNTT của Bộ Nội vụ, tiến tới x&acirc;y dựng Ch&iacute;nh phủ điện tử tại Bộ Nội vụ.</span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; background: transparent;">
<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><span style="font-size:16px"><a class="IMAGES" href="http://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/Le%20Thanh%20Tung.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(65, 65, 65); background: transparent;" target="_blank" title="IMAGES"><span style="color:#000000"><img src="http://moha.gov.vn/DATA/IMAGES/2016/05/HN%20gioi%20thieu%20phan%20men%20QLVB/Le%20Thanh%20Tung%201.jpg" style="background:transparent; border:none; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:10px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></a></span></div>

<div style="margin: 0px; padding: 2px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">Trưởng ph&ograve;ng Quản trị v&agrave; ph&aacute;t triển hệ thống, Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin - Bộ Nội vụ&nbsp;<br />
L&ecirc; Thanh T&ugrave;ng giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai th&aacute;c phần mềm quản l&yacute; văn bản&nbsp;<br />
v&agrave; kiểm so&aacute;t việc thực hiện nhiệm vụ của c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức tại Hội nghị</span></span></div>
</div>

<div style="margin: 0px; padding: 2px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; background: transparent;">&nbsp;</div>

<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; background: transparent;"><span style="font-size:16px"><a class="IMAGES" href="http://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/Toan%20canh%201.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(65, 65, 65); background: transparent;" target="_blank" title="IMAGES"><span style="color:#000000"><img src="http://moha.gov.vn/DATA/IMAGES/2016/05/HN%20gioi%20thieu%20phan%20men%20QLVB/Toan%20canh%201.jpg" style="background:transparent; border:none; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:10px; vertical-align:baseline; width:500px" /></span></a></span></div>

<div style="margin: 0px; padding: 2px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; background: transparent;"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000">To&agrave;n cảnh Hội nghị</span></span></div>
</div>
Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức.16/05/2016 7:00 CH
016/05/2016
171
Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 17/3/2016 của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại Bộ Nội vụ, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, sáng ngày 13/5/2016, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức (Phần mềm) cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ Nội vụ.
NoĐã xuất bản
/portal/Photos/2016-05/e0bfb3fb211a3a6dNguyen%20Thanh%20Binh%202-1.jpg
331Tin tức - Sự kiện1088NoNoNone/portal/pages/Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác phần mềm quản lý văn bản và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức.Bo-Noi-vu-to-chuc-hoi-nghi-gioi-thieu-huong-dan-sugmz3edrwj259