Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
WikiContent
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TomTat
  
  
  
AnhDaiDien
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
  
  
  
  
  
  
Cong-ty-CP-Tin-hoc-Tan-Dan-phoi-hop-voi-So-Tu-phap4m1ud4r1niok.aspx
  
04/10/2016 12:48 CHSystem Account
<p><span style="color:#000000"><strong>Trong 2 ng&agrave;y 25 v&agrave; 26-9, Sở Tư ph&aacute;p tổ chức tập huấn ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong đăng k&yacute;, quản l&yacute; hộ tịch cho c&aacute;n bộ tư ph&aacute;p 4 đơn vị cấp huyện v&agrave; 31 đơn vị cấp x&atilde; thuộc c&aacute;c huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trạch, thị x&atilde; Ba Đồn.</strong></span></p>

<table align="center" class="center image" style="background:rgb(233, 233, 233); border-collapse:collapse; border-spacing:0px; color:rgb(0, 68, 136); font-family:arial; font-size:12px; line-height:17px; margin-bottom:10px; width:675px">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center"><span style="color:#000000"><img alt="Các học viên tham gia lớp tập huấn." src="http://www.baoquangbinh.vn/dataimages/201409/original/images573282_TU_PHAP_TAP_HUAN.jpg" style="border:0px; height:331px; max-width:665px; width:665px" /></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center"><span style="color:#000000">C&aacute;c học vi&ecirc;n tham gia lớp tập huấn.</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p><span style="color:#000000">Tại lớp tập huấn, c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&atilde; được những b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đến từ C&ocirc;ng ty CP Tin học T&acirc;n D&acirc;n (đơn vị ph&aacute;t triển phần mềm) truyền đạt một số nội dung như: hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản l&yacute; hộ tịch; chức năng nộp tờ khai trực tuyến; đăng k&yacute; khai sinh, khai tử, kết h&ocirc;n; x&aacute;c nhận t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n, nhận nu&ocirc;i con nu&ocirc;i; đăng k&yacute; gi&aacute;m hộ, cải ch&iacute;nh hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch; khai th&aacute;c th&ocirc;ng tin quản l&yacute; hộ tịch; quản trị hệ thống phần mềm quản l&yacute; hộ tịch&hellip;</span></p>

<p><span style="color:#000000">Mục đ&iacute;ch của lớp tập huấn nhằm hướng dẫn cho c&aacute;c học vi&ecirc;n sử dụng phần mềm ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong đăng k&yacute; quản l&yacute; hộ tịch một c&aacute;ch thuần thục để triển khai thực hiện. Đồng thời trao đổi c&aacute;c thao t&aacute;c, nội dung, kinh nghiệm giữa c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n với học vi&ecirc;n về c&aacute;ch thức quản l&yacute;, sử dụng, khai th&aacute;c v&agrave; bảo mật phần mềm ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương.</span></p>
Công ty CP Tin học Tân Dân phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch25/09/2014 7:00 CH
025/04/2016
210
NoĐã xuất bản
/portal/Photos/2016-04/6deb4d65b1434a2dimages573282_TU_PHAP_TAP_HUAN.jpg
331Tin tức - Sự kiện1084NoNoNone/portal/pages/Công ty CP Tin học Tân Dân phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịchCong-ty-CP-Tin-hoc-Tan-Dan-phoi-hop-voi-So-Tu-phap4m1ud4r1niok
Tap-huan-su-dung-phan-mem-ho-tro-Quan-ly-Dieu-hanhrkv6d8ajni9t.aspx
  
04/10/2016 12:48 CHSystem Account
<p><strong><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000">S&aacute;ng ng&agrave;y 04/01/2013, Sở Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền tỉnh Ninh Thuận tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm hỗ trợ Quản l&yacute; Điều h&agrave;nh t&aacute;c nghiệp &ndash; TDOffice cho to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, c&aacute;c ph&ograve;ng ban thuộc Sở.</span></span></strong></p>

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự&nbsp;buổi tập huấn c&oacute; &Ocirc;ng Đ&agrave;o Xu&acirc;n Kỳ, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng v&agrave; đại diện <strong><em>C&ocirc;ng ty Cổ phần tin học T&acirc;n D&acirc;n</em></strong>.&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại&nbsp;buổi tập huấn Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng v&agrave; C&ocirc;ng ty CP Tin học&nbsp;T&acirc;n&nbsp;D&acirc;n đ&atilde; hướng dẫn những nội dung ch&iacute;nh: Văn bản đến, văn bản đi, xử l&yacute; c&ocirc;ng việc, tra cứu văn bản &hellip; v&agrave; buổi chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y hướng dẫn trực tiếp tr&ecirc;n m&aacute;y vi t&iacute;nh của từng&nbsp;c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; Phần mềm hỗ trợ Quản l&yacute; Điều h&agrave;nh t&aacute;c nghiệp &ndash; TDOffice</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;nhằm mục đ&iacute;ch tin học h&oacute;a c&aacute;c hoạt động trong c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh của l&atilde;nh đạo, c&aacute;c hoạt động t&aacute;c nghiệp của c&aacute;n bộ, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n trong cơ quan.&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong thời gian đến Sở Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch đề nghị Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng sớm kết nối hệ thống&nbsp;Quản l&yacute; Điều h&agrave;nh t&aacute;c nghiệp &ndash; TDOffice&nbsp;quản l&yacute; văn ph&ograve;ng điện tử của sở v&agrave;o mạng Internet để n&acirc;ng cao hơn hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh, quản l&yacute; v&agrave; trao đổi th&ocirc;ng tin với c&aacute;c đơn vị trực thuộc sở, c&aacute;c cơ quan trong&nbsp;tỉnh.</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p>

<p style="text-align:center"><strong><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">To&agrave;n cảnh buổi tập huấn</span></span><br />
&nbsp;</strong><img src="http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sovhttdl/PublishingImages/003.jpg" style="border:0px solid; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:12px; height:315px; line-height:normal; width:502px" /></p>

<p style="text-align:center"><img src="http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sovhttdl/PublishingImages/008.jpg" style="border:0px solid; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:12px; height:315px; line-height:normal; width:497px" /></p>

<p style="text-align:center"><img src="http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sovhttdl/PublishingImages/005.jpg" /></p>
Tập huấn sử dụng phần mềm hỗ trợ Quản lý Điều hành tác nghiệp – TDOffice tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận04/01/2013 7:00 CH
025/04/2016
200
NoĐã xuất bản
/portal/Photos/2016-04/d9891fb26c5bdded008.jpg
331Tin tức - Sự kiện1083NoNoNone/portal/pages/Tập huấn sử dụng phần mềm hỗ trợ Quản lý Điều hành tác nghiệp – TDOffice tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh ThuậnTap-huan-su-dung-phan-mem-ho-tro-Quan-ly-Dieu-hanhrkv6d8ajni9t