Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
WikiContent
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TomTat
  
  
  
AnhDaiDien
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
  
  
  
  
  
  
Hoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-quaz1t93s4cptc4118313.aspx
  
01/11/2017 10:04 SANo presence informationnvhuu
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<p style="text-align:justify">Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh (CCHC) v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (CNTT) trong CCHC l&agrave; nhiệm vụ đột ph&aacute; được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo của ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp. Theo đ&oacute;, H&agrave; Tĩnh đ&atilde; ứng dụng CNTT một c&aacute;ch to&agrave;n diện, cơ bản h&igrave;nh th&agrave;nh m&ocirc;i trường t&aacute;c nghiệp, giao dịch trực tuyến giữa cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước từ cấp tỉnh đến cấp x&atilde;; hiện đang triển khai c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến...</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75980.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></p>

<p style="text-align:center">Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện:&nbsp;Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay.</p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ TT&amp;TT, mức độ ứng dụng CNTT H&agrave; Tĩnh được xếp thứ 7/63 tỉnh th&agrave;nh. Đ&acirc;y được coi l&agrave; tiền đề để triển khai hiệu quả ứng dụng chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước tại tỉnh ta.</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Tại hội thảo, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được trang bị kiến thức về mất an to&agrave;n th&ocirc;ng tin mạng, chức năng của Ban Cơ yếu Ch&iacute;nh phủ, phương ph&aacute;p ứng dụng chữ k&yacute; số trong cơ quan nh&agrave; nước... Trong đ&oacute;, tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch cụ thể những vấn đề về sự cần thiết cũng như ưu v&agrave; nhược điểm của chữ k&yacute; số; vấn đề quản l&yacute;, sử dụng hệ thống chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng phục vụ c&aacute;c cơ quan thuộc hệ thống ch&iacute;nh trị; x&acirc;y dựng c&aacute;c văn bản ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan đến ứng dụng chữ k&yacute; số&hellip;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75981.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">Đ/c Ng&ocirc; Minh Thư - Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh C&ocirc;ng ty CP Tin học T&acirc;n D&acirc;n</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">tr&igrave;nh b&agrave;y giải ph&aacute;p t&iacute;ch hợp chữ k&iacute; số v&agrave;o c&aacute;c ứng dụng ch&iacute;nh phủ điện tử</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: rgb(239, 239, 239);">
<p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại hội thảo, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống chữ k&yacute; số, chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng để n&acirc;ng cao t&iacute;nh an to&agrave;n v&agrave; tin cậy cho c&aacute;c giao dịch điện tử thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh c&aacute;c cấp.</p>

<p>&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay. V&igrave; vậy, đề nghị c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị li&ecirc;n quan tăng cường ứng dụng CNTT, trao đổi văn bản điện tử; đẩy mạnh việc ứng dụng chứng thực điện tử v&agrave; chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c giao dịch điện tử, từng bước thay thế c&aacute;c giao dịch truyền thống giữa c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước trong tỉnh...</p>

<div>&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh01/11/2017 10:04 SA
019/06/2015
58
Chiều 16/4, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội thảo “Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ điều hành hội thảo.
NoĐã xuất bản
/portal/Photos/2015-06/14402dab3baa4fdt75981.jpg
331Tin tức - Sự kiện1042NoNoNone/portal/pages/Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà TĩnhHoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-quaz1t93s4cptc4118313
Hoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-quauyuph9xnsxq5118194.aspx
  
05/10/2016 3:53 SASystem Account
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<p style="text-align:justify">Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh (CCHC) v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (CNTT) trong CCHC l&agrave; nhiệm vụ đột ph&aacute; được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo của ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp. Theo đ&oacute;, H&agrave; Tĩnh đ&atilde; ứng dụng CNTT một c&aacute;ch to&agrave;n diện, cơ bản h&igrave;nh th&agrave;nh m&ocirc;i trường t&aacute;c nghiệp, giao dịch trực tuyến giữa cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước từ cấp tỉnh đến cấp x&atilde;; hiện đang triển khai c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến...</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75980.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></p>

<p style="text-align:center">Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện:&nbsp;Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay.</p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ TT&amp;TT, mức độ ứng dụng CNTT H&agrave; Tĩnh được xếp thứ 7/63 tỉnh th&agrave;nh. Đ&acirc;y được coi l&agrave; tiền đề để triển khai hiệu quả ứng dụng chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước tại tỉnh ta.</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Tại hội thảo, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được trang bị kiến thức về mất an to&agrave;n th&ocirc;ng tin mạng, chức năng của Ban Cơ yếu Ch&iacute;nh phủ, phương ph&aacute;p ứng dụng chữ k&yacute; số trong cơ quan nh&agrave; nước... Trong đ&oacute;, tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch cụ thể những vấn đề về sự cần thiết cũng như ưu v&agrave; nhược điểm của chữ k&yacute; số; vấn đề quản l&yacute;, sử dụng hệ thống chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng phục vụ c&aacute;c cơ quan thuộc hệ thống ch&iacute;nh trị; x&acirc;y dựng c&aacute;c văn bản ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan đến ứng dụng chữ k&yacute; số&hellip;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75981.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">Đ/c Ng&ocirc; Minh Thư - Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh C&ocirc;ng ty CP Tin học T&acirc;n D&acirc;n</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">tr&igrave;nh b&agrave;y giải ph&aacute;p t&iacute;ch hợp chữ k&iacute; số v&agrave;o c&aacute;c ứng dụng ch&iacute;nh phủ điện tử</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: rgb(239, 239, 239);">
<p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại hội thảo, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống chữ k&yacute; số, chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng để n&acirc;ng cao t&iacute;nh an to&agrave;n v&agrave; tin cậy cho c&aacute;c giao dịch điện tử thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh c&aacute;c cấp.</p>

<p>&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay. V&igrave; vậy, đề nghị c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị li&ecirc;n quan tăng cường ứng dụng CNTT, trao đổi văn bản điện tử; đẩy mạnh việc ứng dụng chứng thực điện tử v&agrave; chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c giao dịch điện tử, từng bước thay thế c&aacute;c giao dịch truyền thống giữa c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước trong tỉnh...</p>

<div>&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
019/06/2015
52
Chiều 16/4, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội thảo “Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ điều hành hội thảo.
NoĐang soạn thảo
/portal/Photos/2015-06/14402dab3baa4fdt75981.jpg
331Tin tức - Sự kiện1038NoNoNone/portal/pages/Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà TĩnhHoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-quauyuph9xnsxq5118194
Hoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-quaj0du16k3hx0v117809.aspx
  
05/10/2016 3:50 SASystem Account
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<p style="text-align:justify">Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh (CCHC) v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (CNTT) trong CCHC l&agrave; nhiệm vụ đột ph&aacute; được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo của ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp. Theo đ&oacute;, H&agrave; Tĩnh đ&atilde; ứng dụng CNTT một c&aacute;ch to&agrave;n diện, cơ bản h&igrave;nh th&agrave;nh m&ocirc;i trường t&aacute;c nghiệp, giao dịch trực tuyến giữa cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước từ cấp tỉnh đến cấp x&atilde;; hiện đang triển khai c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến...</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75980.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></p>

<p style="text-align:center">Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện:&nbsp;Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay.</p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ TT&amp;TT, mức độ ứng dụng CNTT H&agrave; Tĩnh được xếp thứ 7/63 tỉnh th&agrave;nh. Đ&acirc;y được coi l&agrave; tiền đề để triển khai hiệu quả ứng dụng chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước tại tỉnh ta.</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Tại hội thảo, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được trang bị kiến thức về mất an to&agrave;n th&ocirc;ng tin mạng, chức năng của Ban Cơ yếu Ch&iacute;nh phủ, phương ph&aacute;p ứng dụng chữ k&yacute; số trong cơ quan nh&agrave; nước... Trong đ&oacute;, tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch cụ thể những vấn đề về sự cần thiết cũng như ưu v&agrave; nhược điểm của chữ k&yacute; số; vấn đề quản l&yacute;, sử dụng hệ thống chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng phục vụ c&aacute;c cơ quan thuộc hệ thống ch&iacute;nh trị; x&acirc;y dựng c&aacute;c văn bản ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan đến ứng dụng chữ k&yacute; số&hellip;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75981.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">Đ/c Ng&ocirc; Minh Thư - Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh C&ocirc;ng ty CP Tin học T&acirc;n D&acirc;n</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">tr&igrave;nh b&agrave;y giải ph&aacute;p t&iacute;ch hợp chữ k&iacute; số v&agrave;o c&aacute;c ứng dụng ch&iacute;nh phủ điện tử</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: rgb(239, 239, 239);">
<p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại hội thảo, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống chữ k&yacute; số, chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng để n&acirc;ng cao t&iacute;nh an to&agrave;n v&agrave; tin cậy cho c&aacute;c giao dịch điện tử thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh c&aacute;c cấp.</p>

<p>&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay. V&igrave; vậy, đề nghị c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị li&ecirc;n quan tăng cường ứng dụng CNTT, trao đổi văn bản điện tử; đẩy mạnh việc ứng dụng chứng thực điện tử v&agrave; chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c giao dịch điện tử, từng bước thay thế c&aacute;c giao dịch truyền thống giữa c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước trong tỉnh...</p>

<div>&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
019/06/2015
60
Chiều 16/4, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội thảo “Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ điều hành hội thảo.
NoĐang soạn thảo
/portal/Photos/2015-06/14402dab3baa4fdt75981.jpg
331Tin tức - Sự kiện1040NoNoNone/portal/pages/Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà TĩnhHoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-quaj0du16k3hx0v117809
Hoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-quakefbvjf5n9xa118800.aspx
  
05/10/2016 3:50 SASystem Account
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<p style="text-align:justify">Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh (CCHC) v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (CNTT) trong CCHC l&agrave; nhiệm vụ đột ph&aacute; được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo của ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp. Theo đ&oacute;, H&agrave; Tĩnh đ&atilde; ứng dụng CNTT một c&aacute;ch to&agrave;n diện, cơ bản h&igrave;nh th&agrave;nh m&ocirc;i trường t&aacute;c nghiệp, giao dịch trực tuyến giữa cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước từ cấp tỉnh đến cấp x&atilde;; hiện đang triển khai c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến...</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75980.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></p>

<p style="text-align:center">Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện:&nbsp;Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay.</p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ TT&amp;TT, mức độ ứng dụng CNTT H&agrave; Tĩnh được xếp thứ 7/63 tỉnh th&agrave;nh. Đ&acirc;y được coi l&agrave; tiền đề để triển khai hiệu quả ứng dụng chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước tại tỉnh ta.</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Tại hội thảo, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được trang bị kiến thức về mất an to&agrave;n th&ocirc;ng tin mạng, chức năng của Ban Cơ yếu Ch&iacute;nh phủ, phương ph&aacute;p ứng dụng chữ k&yacute; số trong cơ quan nh&agrave; nước... Trong đ&oacute;, tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch cụ thể những vấn đề về sự cần thiết cũng như ưu v&agrave; nhược điểm của chữ k&yacute; số; vấn đề quản l&yacute;, sử dụng hệ thống chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng phục vụ c&aacute;c cơ quan thuộc hệ thống ch&iacute;nh trị; x&acirc;y dựng c&aacute;c văn bản ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan đến ứng dụng chữ k&yacute; số&hellip;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75981.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">Đ/c Ng&ocirc; Minh Thư - Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh C&ocirc;ng ty CP Tin học T&acirc;n D&acirc;n</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">tr&igrave;nh b&agrave;y giải ph&aacute;p t&iacute;ch hợp chữ k&iacute; số v&agrave;o c&aacute;c ứng dụng ch&iacute;nh phủ điện tử</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: rgb(239, 239, 239);">
<p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại hội thảo, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống chữ k&yacute; số, chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng để n&acirc;ng cao t&iacute;nh an to&agrave;n v&agrave; tin cậy cho c&aacute;c giao dịch điện tử thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh c&aacute;c cấp.</p>

<p>&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay. V&igrave; vậy, đề nghị c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị li&ecirc;n quan tăng cường ứng dụng CNTT, trao đổi văn bản điện tử; đẩy mạnh việc ứng dụng chứng thực điện tử v&agrave; chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c giao dịch điện tử, từng bước thay thế c&aacute;c giao dịch truyền thống giữa c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước trong tỉnh...</p>

<div>&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
019/06/2015
57
Chiều 16/4, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội thảo “Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ điều hành hội thảo.
NoChờ kiểm duyệt
/portal/Photos/2015-06/14402dab3baa4fdt75981.jpg
331Tin tức - Sự kiện1043NoNoNone/portal/pages/Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà TĩnhHoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-quakefbvjf5n9xa118800
Hoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-quaul5epg96srq543344.aspx
  
05/10/2016 3:50 SASystem Account
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<p style="text-align:justify">Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh (CCHC) v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (CNTT) trong CCHC l&agrave; nhiệm vụ đột ph&aacute; được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo của ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp. Theo đ&oacute;, H&agrave; Tĩnh đ&atilde; ứng dụng CNTT một c&aacute;ch to&agrave;n diện, cơ bản h&igrave;nh th&agrave;nh m&ocirc;i trường t&aacute;c nghiệp, giao dịch trực tuyến giữa cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước từ cấp tỉnh đến cấp x&atilde;; hiện đang triển khai c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến...</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75980.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></p>

<p style="text-align:center">Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện:&nbsp;Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay.</p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ TT&amp;TT, mức độ ứng dụng CNTT H&agrave; Tĩnh được xếp thứ 7/63 tỉnh th&agrave;nh. Đ&acirc;y được coi l&agrave; tiền đề để triển khai hiệu quả ứng dụng chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước tại tỉnh ta.</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Tại hội thảo, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được trang bị kiến thức về mất an to&agrave;n th&ocirc;ng tin mạng, chức năng của Ban Cơ yếu Ch&iacute;nh phủ, phương ph&aacute;p ứng dụng chữ k&yacute; số trong cơ quan nh&agrave; nước... Trong đ&oacute;, tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch cụ thể những vấn đề về sự cần thiết cũng như ưu v&agrave; nhược điểm của chữ k&yacute; số; vấn đề quản l&yacute;, sử dụng hệ thống chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng phục vụ c&aacute;c cơ quan thuộc hệ thống ch&iacute;nh trị; x&acirc;y dựng c&aacute;c văn bản ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan đến ứng dụng chữ k&yacute; số&hellip;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75981.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">Đ/c Ng&ocirc; Minh Thư - Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh C&ocirc;ng ty CP Tin học T&acirc;n D&acirc;n</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">tr&igrave;nh b&agrave;y giải ph&aacute;p t&iacute;ch hợp chữ k&iacute; số v&agrave;o c&aacute;c ứng dụng ch&iacute;nh phủ điện tử</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: rgb(239, 239, 239);">
<p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại hội thảo, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống chữ k&yacute; số, chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng để n&acirc;ng cao t&iacute;nh an to&agrave;n v&agrave; tin cậy cho c&aacute;c giao dịch điện tử thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh c&aacute;c cấp.</p>

<p>&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay. V&igrave; vậy, đề nghị c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị li&ecirc;n quan tăng cường ứng dụng CNTT, trao đổi văn bản điện tử; đẩy mạnh việc ứng dụng chứng thực điện tử v&agrave; chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c giao dịch điện tử, từng bước thay thế c&aacute;c giao dịch truyền thống giữa c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước trong tỉnh...</p>

<div>&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
019/06/2015
48
Chiều 16/4, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội thảo “Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ điều hành hội thảo.
NoChờ kiểm duyệt
/portal/Photos/2015-06/14402dab3baa4fdt75981.jpg
331Tin tức - Sự kiện1046NoNoNone/portal/pages/Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà TĩnhHoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-quaul5epg96srq543344
Hoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-qua8s3tuac3xq1432024.aspx
  
05/10/2016 3:46 SASystem Account
<p style="text-align:justify">Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh (CCHC) v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (CNTT) trong CCHC l&agrave; nhiệm vụ đột ph&aacute; được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo của ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp. Theo đ&oacute;, H&agrave; Tĩnh đ&atilde; ứng dụng CNTT một c&aacute;ch to&agrave;n diện, cơ bản h&igrave;nh th&agrave;nh m&ocirc;i trường t&aacute;c nghiệp, giao dịch trực tuyến giữa cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước từ cấp tỉnh đến cấp x&atilde;; hiện đang triển khai c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến...</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75980.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></p>

<p style="text-align:center">Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện:&nbsp;Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay.</p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ TT&amp;TT, mức độ ứng dụng CNTT H&agrave; Tĩnh được xếp thứ 7/63 tỉnh th&agrave;nh. Đ&acirc;y được coi l&agrave; tiền đề để triển khai hiệu quả ứng dụng chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước tại tỉnh ta.</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Tại hội thảo, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được trang bị kiến thức về mất an to&agrave;n th&ocirc;ng tin mạng, chức năng của Ban Cơ yếu Ch&iacute;nh phủ, phương ph&aacute;p ứng dụng chữ k&yacute; số trong cơ quan nh&agrave; nước... Trong đ&oacute;, tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch cụ thể những vấn đề về sự cần thiết cũng như ưu v&agrave; nhược điểm của chữ k&yacute; số; vấn đề quản l&yacute;, sử dụng hệ thống chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng phục vụ c&aacute;c cơ quan thuộc hệ thống ch&iacute;nh trị; x&acirc;y dựng c&aacute;c văn bản ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan đến ứng dụng chữ k&yacute; số&hellip;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75981.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">Đ/c Ng&ocirc; Minh Thư - Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh C&ocirc;ng ty CP Tin học T&acirc;n D&acirc;n</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">tr&igrave;nh b&agrave;y giải ph&aacute;p t&iacute;ch hợp chữ k&iacute; số v&agrave;o c&aacute;c ứng dụng ch&iacute;nh phủ điện tử</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: rgb(239, 239, 239);">
<p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại hội thảo, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống chữ k&yacute; số, chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng để n&acirc;ng cao t&iacute;nh an to&agrave;n v&agrave; tin cậy cho c&aacute;c giao dịch điện tử thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh c&aacute;c cấp.</p>

<p>&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay. V&igrave; vậy, đề nghị c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị li&ecirc;n quan tăng cường ứng dụng CNTT, trao đổi văn bản điện tử; đẩy mạnh việc ứng dụng chứng thực điện tử v&agrave; chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c giao dịch điện tử, từng bước thay thế c&aacute;c giao dịch truyền thống giữa c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước trong tỉnh...</p>
</div>
baohatinh.vnHội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
019/06/2015
55
 Chiều 16/4, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội thảo “Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ điều hành hội thảo.
YesChờ kiểm duyệt
331Tin tức - Sự kiện1048YesNoNone/portal/pages/Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà TĩnhHoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-qua8s3tuac3xq1432024
Hoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-quasl57vvar3l7q118138.aspx
  
05/10/2016 3:53 SASystem Account
<div class="controls controls-nolabel">
<div class="html-editor-wrapper">
<p style="text-align:justify">Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh (CCHC) v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (CNTT) trong CCHC l&agrave; nhiệm vụ đột ph&aacute; được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo của ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp. Theo đ&oacute;, H&agrave; Tĩnh đ&atilde; ứng dụng CNTT một c&aacute;ch to&agrave;n diện, cơ bản h&igrave;nh th&agrave;nh m&ocirc;i trường t&aacute;c nghiệp, giao dịch trực tuyến giữa cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước từ cấp tỉnh đến cấp x&atilde;; hiện đang triển khai c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến...</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75980.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></p>

<p style="text-align:center">Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện:&nbsp;Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay.</p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ TT&amp;TT, mức độ ứng dụng CNTT H&agrave; Tĩnh được xếp thứ 7/63 tỉnh th&agrave;nh. Đ&acirc;y được coi l&agrave; tiền đề để triển khai hiệu quả ứng dụng chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước tại tỉnh ta.</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Tại hội thảo, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được trang bị kiến thức về mất an to&agrave;n th&ocirc;ng tin mạng, chức năng của Ban Cơ yếu Ch&iacute;nh phủ, phương ph&aacute;p ứng dụng chữ k&yacute; số trong cơ quan nh&agrave; nước... Trong đ&oacute;, tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch cụ thể những vấn đề về sự cần thiết cũng như ưu v&agrave; nhược điểm của chữ k&yacute; số; vấn đề quản l&yacute;, sử dụng hệ thống chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng phục vụ c&aacute;c cơ quan thuộc hệ thống ch&iacute;nh trị; x&acirc;y dựng c&aacute;c văn bản ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan đến ứng dụng chữ k&yacute; số&hellip;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75981.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">Đ/c Ng&ocirc; Minh Thư - Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh C&ocirc;ng ty CP Tin học T&acirc;n D&acirc;n</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">tr&igrave;nh b&agrave;y giải ph&aacute;p t&iacute;ch hợp chữ k&iacute; số v&agrave;o c&aacute;c ứng dụng ch&iacute;nh phủ điện tử</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: rgb(239, 239, 239);">
<p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại hội thảo, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống chữ k&yacute; số, chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng để n&acirc;ng cao t&iacute;nh an to&agrave;n v&agrave; tin cậy cho c&aacute;c giao dịch điện tử thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh c&aacute;c cấp.</p>

<p>&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay. V&igrave; vậy, đề nghị c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị li&ecirc;n quan tăng cường ứng dụng CNTT, trao đổi văn bản điện tử; đẩy mạnh việc ứng dụng chứng thực điện tử v&agrave; chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c giao dịch điện tử, từng bước thay thế c&aacute;c giao dịch truyền thống giữa c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước trong tỉnh...</p>

<div>&nbsp;</div>
</div>
</div>
</div>
Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
019/06/2015
58
Chiều 16/4, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội thảo “Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ điều hành hội thảo.
NoChờ kiểm duyệt
/portal/Photos/2015-06/14402dab3baa4fdt75981.jpg
331Tin tức - Sự kiện1049NoNoNone/portal/pages/Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà TĩnhHoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-quasl57vvar3l7q118138
Hoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-qualzh3psoj87ot31079.aspx
  
05/10/2016 3:50 SASystem Account
<p style="text-align:justify">Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh (CCHC) v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (CNTT) trong CCHC l&agrave; nhiệm vụ đột ph&aacute; được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu trong qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo của ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp. Theo đ&oacute;, H&agrave; Tĩnh đ&atilde; ứng dụng CNTT một c&aacute;ch to&agrave;n diện, cơ bản h&igrave;nh th&agrave;nh m&ocirc;i trường t&aacute;c nghiệp, giao dịch trực tuyến giữa cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước từ cấp tỉnh đến cấp x&atilde;; hiện đang triển khai c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến...</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75980.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></p>

<p style="text-align:center">Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện:&nbsp;Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay.</p>

<p>&nbsp;</p>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Bộ TT&amp;TT, mức độ ứng dụng CNTT H&agrave; Tĩnh được xếp thứ 7/63 tỉnh th&agrave;nh. Đ&acirc;y được coi l&agrave; tiền đề để triển khai hiệu quả ứng dụng chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước tại tỉnh ta.</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">Tại hội thảo, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được trang bị kiến thức về mất an to&agrave;n th&ocirc;ng tin mạng, chức năng của Ban Cơ yếu Ch&iacute;nh phủ, phương ph&aacute;p ứng dụng chữ k&yacute; số trong cơ quan nh&agrave; nước... Trong đ&oacute;, tập trung ph&acirc;n t&iacute;ch cụ thể những vấn đề về sự cần thiết cũng như ưu v&agrave; nhược điểm của chữ k&yacute; số; vấn đề quản l&yacute;, sử dụng hệ thống chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng phục vụ c&aacute;c cơ quan thuộc hệ thống ch&iacute;nh trị; x&acirc;y dựng c&aacute;c văn bản ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan đến ứng dụng chữ k&yacute; số&hellip;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: justify; background-color: rgb(239, 239, 239);">&nbsp;</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);"><img alt="" src="http://ca.gov.vn/webadmin/userfiles/image/t75981.jpg" style="border:0px; height:367px; margin:0px; padding:0px; width:550px" /></div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">Đ/c Ng&ocirc; Minh Thư - Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh C&ocirc;ng ty CP Tin học T&acirc;n D&acirc;n</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; text-align: center; background-color: rgb(239, 239, 239);">tr&igrave;nh b&agrave;y giải ph&aacute;p t&iacute;ch hợp chữ k&iacute; số v&agrave;o c&aacute;c ứng dụng ch&iacute;nh phủ điện tử</div>

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(52, 52, 52); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; line-height: normal; background-color: rgb(239, 239, 239);">
<p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại hội thảo, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống chữ k&yacute; số, chứng thực số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng để n&acirc;ng cao t&iacute;nh an to&agrave;n v&agrave; tin cậy cho c&aacute;c giao dịch điện tử thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh c&aacute;c cấp.</p>

<p>&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ứng dụng chữ k&yacute; số l&agrave; một yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ CCHC hiện nay. V&igrave; vậy, đề nghị c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị li&ecirc;n quan tăng cường ứng dụng CNTT, trao đổi văn bản điện tử; đẩy mạnh việc ứng dụng chứng thực điện tử v&agrave; chữ k&yacute; số chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c giao dịch điện tử, từng bước thay thế c&aacute;c giao dịch truyền thống giữa c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước trong tỉnh...</p>
</div>
baohatinh.vnHội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
019/06/2015
54
 Chiều 16/4, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội thảo “Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ điều hành hội thảo.
YesChờ kiểm duyệt
331Tin tức - Sự kiện1050YesNoNone/portal/pages/Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà TĩnhHoi-thao-ung-dung-chu-ky-so-chuyen-dung-cac-co-qualzh3psoj87ot31079