Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
WikiContent
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TomTat
  
  
  
AnhDaiDien
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
  
  
  
  
  
  
Nhin-lai-su-phat-trien-cua-cong-nghe-cach-day-hai-169mib16xn8c.aspx
  
05/10/2016 8:10 CHSystem Account
<p>Ch&uacute;ng ta thử trở về thế giới c&ocirc;ng nghệ của 20 năm về trước để thấy được rằng c&ocirc;ng nghệ c&oacute; sức ph&aacute;t triển nhanh ch&oacute;ng li&ecirc;n tục kh&ocirc;ng ngừng. Đ&oacute; cũng l&agrave; minh chứng cho sự ph&aacute;t triển vượt bậc của con người tiến tới x&atilde; hội ng&agrave;y một hiện đại h&oacute;a. V&agrave; c&ocirc;ng nghệ l&agrave; một thứ kh&ocirc;ng thể thiếu trong sự hiện đại h&oacute;a đ&oacute;. Cụ thể l&agrave; c&ocirc;ng nghệ được &aacute;p dụng trong mọi ng&agrave;nh nghề, tầng lớp, c&ocirc;ng việc..</p>

<p>Để đ&aacute;nh gi&aacute; được sự ph&aacute;t triển của một quốc gia ch&uacute;ng ta h&atilde;y nh&igrave;n v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ của nước đ&oacute; &aacute;p dụng c&oacute; hiện đại v&agrave; vượt trội so với c&aacute;c nước kh&aacute;c&nbsp;hay kh&ocirc;ng? Bởi v&igrave; c&ocirc;ng nghệ l&agrave;m thay đổi rất lớn đến nền kinh tế của một quốc gia khi &aacute;p dụng v&agrave;o lao động sản xuất, cũng như học tập, nghi&ecirc;n cứu nhằm tăng sự hiểu biết v&agrave; kiến thức của con người</p>

<p>Ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng nh&igrave;n lại c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o khoảng thời gian c&aacute;ch đ&acirc;y 20 năm</p>

<div class="item_slide_show" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 660.015625px;">
<div class="block_thumb_slide_show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 660.015625px; float: left; position: relative; text-align: center; font-size: 0px; line-height: 0;"><img alt="" class="left" id="vne_slide_image_0" src="http://l.f5.img.vnexpress.net/2014/08/19/tech-1-1408439055_660x0.jpg" style="border:0px; cursor:url(http://st.f1.vnecdn.net/responsive/js/utils/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png), auto; float:none; line-height:0; margin:0px; max-width:100%; padding:0px" />&nbsp;</div>

<div class="desc_cation" style="margin: 0px; padding: 10px 13.1875px; width: 633.609375px; float: left; background: rgb(245, 245, 245);">
<p>&nbsp;</p>

<p>Năm 1994, đa số m&aacute;y t&iacute;nh sử dụng hệ điều h&agrave;nh Windows. V&agrave; Windows khi đ&oacute; tr&ocirc;ng như thế n&agrave;y.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-size: 0px; line-height: 0;">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item_slide_show" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 660.015625px;">
<div class="block_thumb_slide_show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 660.015625px; float: left; position: relative; text-align: center; font-size: 0px; line-height: 0;"><img alt="" class="left" id="vne_slide_image_1" src="http://l.f7.img.vnexpress.net/2014/08/19/tech-2-1408439055_660x0.jpg" style="border:0px; cursor:url(http://st.f1.vnecdn.net/responsive/js/utils/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png), auto; float:none; line-height:0; margin:0px; max-width:100%; padding:0px" />&nbsp;</div>

<div class="desc_cation" style="margin: 0px; padding: 10px 13.1875px; width: 633.609375px; float: left; background: rgb(245, 245, 245);">
<p>&nbsp;</p>

<p>Điện thoại di động l&agrave; một m&oacute;n đồ xa xỉ, c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng v&agrave; vi&ecirc;n pin th&igrave; to gần bằng điện thoại.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-size: 0px; line-height: 0;">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item_slide_show" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 660.015625px;">
<div class="block_thumb_slide_show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 660.015625px; float: left; position: relative; text-align: center; font-size: 0px; line-height: 0;"><img alt="" class="left" id="vne_slide_image_2" src="http://l.f8.img.vnexpress.net/2014/08/19/tech-3-1408439056_660x0.jpg" style="border:0px; cursor:url(http://st.f1.vnecdn.net/responsive/js/utils/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png), auto; float:none; line-height:0; margin:0px; max-width:100%; padding:0px" />&nbsp;</div>

<div class="desc_cation" style="margin: 0px; padding: 10px 13.1875px; width: 633.609375px; float: left; background: rgb(245, 245, 245);">
<p>&nbsp;</p>

<p>Năm 1994, Tim Berners-Lee, cha đẻ của World Wide Web, đăng th&ocirc;ng tin l&ecirc;n website đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-size: 0px; line-height: 0;">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item_slide_show" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 660.015625px;">
<div class="block_thumb_slide_show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 660.015625px; float: left; position: relative; text-align: center; font-size: 0px; line-height: 0;"><img alt="" class="left" id="vne_slide_image_3" src="http://l.f7.img.vnexpress.net/2014/08/19/tech-4-1408439056_660x0.jpg" style="border:0px; cursor:url(http://st.f1.vnecdn.net/responsive/js/utils/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png), auto; float:none; line-height:0; margin:0px; max-width:100%; padding:0px" />&nbsp;</div>

<div class="desc_cation" style="margin: 0px; padding: 10px 13.1875px; width: 633.609375px; float: left; background: rgb(245, 245, 245);">
<p>&nbsp;</p>

<p>Cũng trong năm n&agrave;y, Steve Jobs vẫn đang điều h&agrave;nh c&ocirc;ng ty NeXT. Trong ảnh l&agrave; chiếc m&aacute;y t&iacute;nh NeXT PC được Berners-Lee sử dụng để ph&aacute;t minh ra Web v&agrave; đăng tải những trang web đầu ti&ecirc;n.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-size: 0px; line-height: 0;">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item_slide_show" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 660.015625px;">
<div class="block_thumb_slide_show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 660.015625px; float: left; position: relative; text-align: center; font-size: 0px; line-height: 0;"><img alt="" class="left" id="vne_slide_image_4" src="http://l.f8.img.vnexpress.net/2014/08/19/tech-5-1408439056_660x0.jpg" style="border:0px; cursor:url(http://st.f1.vnecdn.net/responsive/js/utils/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png), auto; float:none; line-height:0; margin:0px; max-width:100%; padding:0px" />&nbsp;</div>

<div class="desc_cation" style="margin: 0px; padding: 10px 13.1875px; width: 633.609375px; float: left; background: rgb(245, 245, 245);">
<p>&nbsp;</p>

<p>Website đầu ti&ecirc;n của Microsoft c&oacute; chứa ảnh n&ecirc;n thời gian tải rất l&acirc;u.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-size: 0px; line-height: 0;">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item_slide_show" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 591px;">
<div class="block_thumb_slide_show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 591px; float: left; position: relative; text-align: center; font-size: 0px; line-height: 0;"><img alt="" class="left" id="vne_slide_image_5" src="http://l.f6.img.vnexpress.net/2014/08/19/tech-6-1408439057_660x0.jpg" style="border:0px; cursor:url(http://st.f1.vnecdn.net/responsive/js/utils/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png), auto; float:none; line-height:0; margin:0px; max-width:100%; padding:0px" />&nbsp;</div>

<div class="desc_cation" style="margin: 0px; padding: 10px 11.8125px; width: 567.359375px; float: left; background: rgb(245, 245, 245);">
<p>&nbsp;</p>

<p>1994 l&agrave; năm th&agrave;nh lập Yahoo v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; website đầu ti&ecirc;n của họ.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-size: 0px; line-height: 0;">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item_slide_show" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 660.015625px;">
<div class="block_thumb_slide_show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 660.015625px; float: left; position: relative; text-align: center; font-size: 0px; line-height: 0;"><img alt="" class="left" id="vne_slide_image_6" src="http://l.f5.img.vnexpress.net/2014/08/19/tech-7-1408439057_660x0.jpg" style="border:0px; cursor:url(http://st.f1.vnecdn.net/responsive/js/utils/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png), auto; float:none; line-height:0; margin:0px; max-width:100%; padding:0px" />&nbsp;</div>

<div class="desc_cation" style="margin: 0px; padding: 10px 13.1875px; width: 633.609375px; float: left; background: rgb(245, 245, 245);">
<p>&nbsp;</p>

<p>Thời đ&oacute;, đa số sử dụng dịch vụ kết nối dial-up v&agrave; phải trả tiền truy cập theo từng ph&uacute;t.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-size: 0px; line-height: 0;">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item_slide_show" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 660.015625px;">
<div class="block_thumb_slide_show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 660.015625px; float: left; position: relative; text-align: center; font-size: 0px; line-height: 0;"><img alt="" class="left" id="vne_slide_image_7" src="http://l.f8.img.vnexpress.net/2014/08/19/tech-8-1408439058_660x0.jpg" style="border:0px; cursor:url(http://st.f1.vnecdn.net/responsive/js/utils/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png), auto; float:none; line-height:0; margin:0px; max-width:100%; padding:0px" />&nbsp;</div>

<div class="desc_cation" style="margin: 0px; padding: 10px 13.1875px; width: 633.609375px; float: left; background: rgb(245, 245, 245);">
<p>&nbsp;</p>

<p>Bạn sẽ lưu dữ liệu tr&ecirc;n đĩa mềm thay v&igrave; ổ USD hay kho lưu trữ đ&aacute;m m&acirc;y.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-size: 0px; line-height: 0;">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item_slide_show" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 660.015625px;">
<div class="block_thumb_slide_show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 660.015625px; float: left; position: relative; text-align: center; font-size: 0px; line-height: 0;"><img alt="" class="left" id="vne_slide_image_8" src="http://l.f7.img.vnexpress.net/2014/08/19/tech-9-1408439058_660x0.jpg" style="border:0px; cursor:url(http://st.f1.vnecdn.net/responsive/js/utils/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png), auto; float:none; line-height:0; margin:0px; max-width:100%; padding:0px" />&nbsp;</div>

<div class="desc_cation" style="margin: 0px; padding: 10px 13.1875px; width: 633.609375px; float: left; background: rgb(245, 245, 245);">
<p>&nbsp;</p>

<p>Sony Playstation ra đời năm 1994 v&agrave; bắt đầu thay đổi ng&agrave;nh video game.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-size: 0px; line-height: 0;">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item_slide_show" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 660.015625px;">
<div class="block_thumb_slide_show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 660.015625px; float: left; position: relative; text-align: center; font-size: 0px; line-height: 0;"><img alt="" class="left" id="vne_slide_image_9" src="http://l.f5.img.vnexpress.net/2014/08/19/tech-10-1408439059_660x0.jpg" style="border:0px; cursor:url(http://st.f1.vnecdn.net/responsive/js/utils/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png), auto; float:none; line-height:0; margin:0px; max-width:100%; padding:0px" />&nbsp;</div>

<div class="desc_cation" style="margin: 0px; padding: 10px 13.1875px; width: 633.609375px; float: left; background: rgb(245, 245, 245);">
<p>&nbsp;</p>

<p>Phải tới năm 1995, DVD mới được ph&aacute;t minh n&ecirc;n người sử dụng sẽ xem video tr&ecirc;n băng VHS.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-size: 0px; line-height: 0;">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item_slide_show" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 660.015625px;">
<div class="block_thumb_slide_show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 660.015625px; float: left; position: relative; text-align: center; font-size: 0px; line-height: 0;"><img alt="" class="left" id="vne_slide_image_10" src="http://l.f8.img.vnexpress.net/2014/08/19/tech-12-1408439059_660x0.jpg" style="border:0px; cursor:url(http://st.f1.vnecdn.net/responsive/js/utils/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png), auto; float:none; line-height:0; margin:0px; max-width:100%; padding:0px" />&nbsp;</div>

<div class="desc_cation" style="margin: 0px; padding: 10px 13.1875px; width: 633.609375px; float: left; background: rgb(245, 245, 245);">
<p>&nbsp;</p>

<p>Để sở hữu một t&agrave;i khoản e-mail rất kh&oacute; v&agrave; đắt đỏ, n&ecirc;n m&aacute;y fax rất phổ biến.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>

<div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-size: 0px; line-height: 0;">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item_slide_show" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; clear: both; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; width: 660.015625px;">
<div class="block_thumb_slide_show" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 660.015625px; float: left; position: relative; text-align: center; font-size: 0px; line-height: 0;"><img alt="" class="left" id="vne_slide_image_11" src="http://l.f6.img.vnexpress.net/2014/08/19/tech-13-1408439064_660x0.jpg" style="border:0px; cursor:url(http://st.f1.vnecdn.net/responsive/js/utils/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png), auto; float:none; line-height:0; margin:0px; max-width:100%; padding:0px" />&nbsp;</div>

<div class="desc_cation" style="margin: 0px; padding: 10px 13.1875px; width: 633.609375px; float: left; background: rgb(245, 245, 245);">
<p>&nbsp;</p>

<p>C&ograve;n ng&agrave;y nay, thiết bị di động hiện diện mọi nơi.</p>
</div>
</div>

<p>&nbsp;</p>
công nghệ##thiết bịhttp://sohoa.vnexpress.netNewDayNhìn lại sự phát triển của công nghệ cách đây hai thập niên19/08/2014 7:00 CH
019/08/2014
81
Thế giới công nghệ cách đây 20 năm vẫn còn là một sự mới mẻ với thế giới và xa lạ đối với người Việt.
YesĐang soạn thảo
/portal/Photos/2014-08/3be54d958ead0a1dtech-1-1408439055_660x0.jpg
331Tin tức - Sự kiện1029YesYes/portal/pages/Nhìn lại sự phát triển của công nghệ cách đây hai thập niênNhin-lai-su-phat-trien-cua-cong-nghe-cach-day-hai-169mib16xn8c