Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
WikiContent
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TomTat
  
  
  
AnhDaiDien
ThuocKenh
  
ThuocKenhText
  
ThuocSuKien
  
ThuocSuKienText
  
  
  
  
  
  
  
Tap-huan-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-dang-kal611efb5zf1.aspx
  
05/10/2016 8:10 CHSystem Account
<p><strong>Trong 2 ng&agrave;y 25 v&agrave; 26-9, Sở Tư ph&aacute;p tổ chức tập huấn ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong đăng k&yacute;, quản l&yacute; hộ tịch cho c&aacute;n bộ tư ph&aacute;p 4 đơn vị cấp huyện v&agrave; 31 đơn vị cấp x&atilde; thuộc c&aacute;c huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trạch, thị x&atilde; Ba Đồn.</strong></p>

<table align="center" class="center image" style="background:rgb(233, 233, 233); border-collapse:collapse; border-spacing:0px; color:rgb(0, 68, 136); font-family:arial; font-size:12px; line-height:17px; margin-bottom:10px; width:675px">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align:center"><img alt="Các học viên tham gia lớp tập huấn." src="http://baoquangbinh.vn/dataimages/201409/original/images573282_TU_PHAP_TAP_HUAN.jpg" style="border:0px; height:331px; max-width:665px; width:665px" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center">C&aacute;c học vi&ecirc;n tham gia lớp tập huấn.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>Tại lớp tập huấn, c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&atilde; được những b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đến từ C&ocirc;ng ty CP tin học T&acirc;n D&acirc;n (đơn vị ph&aacute;t triển phần mềm) truyền đạt một số nội dung như: hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản l&yacute; hộ tịch; chức năng nộp tờ khai trực tuyến; đăng k&yacute; khai sinh, khai tử, kết h&ocirc;n; x&aacute;c nhận t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n, nhận nu&ocirc;i con nu&ocirc;i; đăng k&yacute; gi&aacute;m hộ, cải ch&iacute;nh hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch; khai th&aacute;c th&ocirc;ng tin quản l&yacute; hộ tịch; quản trị hệ thống phần mềm quản l&yacute; hộ tịch&hellip;</p>

<p>Mục đ&iacute;ch của lớp tập huấn nhằm hướng dẫn cho c&aacute;c học vi&ecirc;n sử dụng phần mềm ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong đăng k&yacute; quản l&yacute; hộ tịch một c&aacute;ch thuần thục để triển khai thực hiện. Đồng thời trao đổi c&aacute;c thao t&aacute;c, nội dung, kinh nghiệm giữa c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n với học vi&ecirc;n về c&aacute;ch thức quản l&yacute;, sử dụng, khai th&aacute;c v&agrave; bảo mật phần mềm ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương.</p>
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch
001/10/2014
72
Trong 2 ngày 25 và 26-9, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch cho cán bộ tư pháp 4 đơn vị cấp huyện và 31 đơn vị cấp xã thuộc các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn.
NoĐang soạn thảo
1034NoNo/portal/pages/Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịchTap-huan-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-dang-kal611efb5zf1