Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

MoTa

Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tin học hóa việc xác định, tạo lập, lưu trữ, xử lý và quản lý các thông tin tổng hợp liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động KTXH.

STT

7

NgayTao

22/08/2014

LinkChiTiet

https://www.tandan.com.vn/portal/KenhTin/He-phan-mem-CSDL-kinh-te-xa-hoi.aspx

HinhAnh

https://www.tandan.com.vn/portal/ImageSlide/2014-08/f3d6d75fb059d28dttktxh.PNG

Ten

HTTT Kinh tế - Xã hội

TieuDe

Tổng hợp Kinh tế - Xã hội

HinhNen

 

Active

Yes

Attachments

Created at 22/08/2014 9:46 SA by Phạm Thị Thu Hiền
Last modified at 01/04/2021 2:40 CH by admin