Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenKhachHang

Tỉnh Hưng Yên

SanPhamDaTrienKhai

</br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://hungyen.gov.vn'>1. Cổng thông tin điện tử</a>
<a style='color:green;padding-left:100px' href='http://qlvb.hungyen.gov.vn'>6. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://dvc.hungyen.gov.vn'>2. Dịch vụ công</a>
<a style='color:green;padding-left:157px' href='http://tdnv.hungyen.gov.vn/'>7. Theo dõi thực hiện nhiệm vụ</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://kntc.hungyen.gov.vn/'>3. Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://tdnv.hungyen.gov.vn/'>4. Gateway gửi nhận văn bản</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://congbao.hungyen.gov.vn/'>5. Công báo điện tử</a>

ThuTu

7

HienThi

LogoKhachHang

/portal/AnhSanPham/2016-02/bd3abbd2c9d1dd3dQuocHuy.jpg

ThongTinKhachHang

 

Website

http://hungyen.gov.vn/Pages/default.aspx

Attachments

Created at 17/02/2016 11:15 SA by Phạm Thị Thu Hiền
Last modified at 18/05/2016 3:19 CH by Nguyễn Vũ Quỳnh