Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenKhachHang

Tỉnh Thanh Hóa

SanPhamDaTrienKhai

</br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/default.aspx'>1. Cổng thông tin điện tử</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://qlvb.thanhoa.gov.vn'>2. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://dvc.thanhoa.gov.vn'>3. Dịch vụ công</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://theodoinhiemvu.thanhhoa.gov.vn/'>4. Theo dõi thực hiện nhiệm vụ</a>

ThuTu

6

HienThi

LogoKhachHang

/portal/AnhSanPham/2016-02/96d672d7d91631ddQuocHuy.jpg

ThongTinKhachHang

 

Website

http://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/default.aspx

Attachments

Created at 17/02/2016 11:11 SA by Phạm Thị Thu Hiền
Last modified at 03/03/2017 3:09 CH by Nguyễn Thanh Hưởng