Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenKhachHang

Thành phố Hà Nội

SanPhamDaTrienKhai

</br> 1. Phần mềm QLVB & ĐHTN - TDOffice </br>
2. Cổng thông tin: - HĐND thành phố; Quận Thanh Xuân; Quận Hà Đông; Thị xã Sơn Tây, </br>
3. Phần mềm Quản lý kỳ họp </br>
4. Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu doanh nghiệp </br>

ThuTu

3

HienThi

LogoKhachHang

/portal/AnhSanPham/2014-07/6a4968559e0f21edindex.jpg

ThongTinKhachHang

 

Website

http://hanoi.gov.vn

Attachments

Created at 08/07/2014 10:17 SA by Nguyễn Thanh Hưởng
Last modified at 03/03/2017 3:14 CH by Nguyễn Thanh Hưởng