Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenKhachHang

Tỉnh Bắc Kạn

SanPhamDaTrienKhai

</br> 1. Cổng thông tin điện tử </br>
2. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice </br>
3. Quản lý hộ tịch </br>
4. Dịch vụ công </br>

ThuTu

15

HienThi

LogoKhachHang

/portal/AnhSanPham/2016-02/dfde6c212dad76cdQuocHuy.jpg

ThongTinKhachHang

 

Website

http://www.backan.gov.vn/Pages/default.aspx

Attachments

Created at 17/02/2016 11:41 SA by Phạm Thị Thu Hiền
Last modified at 03/03/2017 3:23 CH by Nguyễn Thanh Hưởng