Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenKhachHang

Tỉnh Điện Biên

SanPhamDaTrienKhai

</br> 1. Cổng thông tin điện tử </br>
2. Phần mềm QLVB & HSCV -TDOffice </br>
3. Dịch vụ công trực tuyến UBND tỉnh </br>
4. Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh </br>
5. Quản lý Hộ Tịch </br>

ThuTu

14

HienThi

LogoKhachHang

/portal/AnhSanPham/2016-02/d1d4b7de24f9b39dQuocHuy.jpg

ThongTinKhachHang

 

Website

http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/default.aspx

Attachments

Created at 17/02/2016 11:37 SA by Phạm Thị Thu Hiền
Last modified at 03/03/2017 3:22 CH by Nguyễn Thanh Hưởng