Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

TenKhachHang

Tỉnh Hà Tĩnh

SanPhamDaTrienKhai

</br> 1. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice </br>
2. Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh </br>
3. Gửi nhận văn bản </br>
4. Phần mềm quản lý tài liệu cuộc họp </br>
5. Phần mềm Báo cáo trực tuyến </br>
6. Phần mềm Dịch vụ công

ThuTu

10

HienThi

LogoKhachHang

/portal/AnhSanPham/2016-02/d28df8e8dd2826bdQuocHuy.jpg

ThongTinKhachHang

 

Website

http://hatinh.gov.vn/Pages/default.aspx

Attachments

Created at 17/02/2016 11:22 SA by Phạm Thị Thu Hiền
Last modified at 03/03/2017 3:16 CH by Nguyễn Thanh Hưởng