Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
SanPhamDaTrienKhai
  
  
LogoKhachHang
ThongTinKhachHang
  
  
Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phần mềm Văn phòng điện tử (QLVB&ĐHTN)
2
/portal/AnhSanPham/2014-07/4da5b26dad726d2dbo-nong-nghiep-logo.jpg
Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
http://mard.gov.vn
  
Hội Nông Dân Việt Nam
Phần mềm Quản lý văn bản & Điều hành tác nghiệp
(2/2013 - 5/2013)
3
/portal/AnhSanPham/2014-07/ee51587881db048dlogo_1376905834.png
Số 9, phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (04)38.456.137 (số máy lẻ 403)
http://hoinongdan.org.vn
  
Thành phố Hà Nội
</br> 1. Phần mềm QLVB & ĐHTN - TDOffice </br>
2. Cổng thông tin: - HĐND thành phố; Quận Thanh Xuân; Quận Hà Đông; Thị xã Sơn Tây, </br>
3. Phần mềm Quản lý kỳ họp </br>
4. Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu doanh nghiệp </br>
3
/portal/AnhSanPham/2014-07/6a4968559e0f21edindex.jpg
http://hanoi.gov.vn
  
Văn phòng Chính phủ
Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc
1
/portal/AnhSanPham/2014-07/d4adc7089bd3a71dindex.jpg
http://vpcp.chinhphu.vn/
  
Thành phố Hồ Chí Minh
</br> 1. Phần mềm QLVB & HSCV  </br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://kntc.tphcm.gov.vn/'> 2. Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo</a>  </br>
6
/portal/AnhSanPham/2016-02/dff56ee36756dcbdQuocHuy.jpg
http://www.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx
  
Tỉnh Thanh Hóa
</br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/default.aspx'>1. Cổng thông tin điện tử</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://qlvb.thanhoa.gov.vn'>2. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://dvc.thanhoa.gov.vn'>3. Dịch vụ công</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://theodoinhiemvu.thanhhoa.gov.vn/'>4. Theo dõi thực hiện nhiệm vụ</a>
6
/portal/AnhSanPham/2016-02/96d672d7d91631ddQuocHuy.jpg
http://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/default.aspx
  
Tỉnh Hưng Yên
</br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://hungyen.gov.vn'>1. Cổng thông tin điện tử</a>
<a style='color:green;padding-left:100px' href='http://qlvb.hungyen.gov.vn'>6. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://dvc.hungyen.gov.vn'>2. Dịch vụ công</a>
<a style='color:green;padding-left:157px' href='http://tdnv.hungyen.gov.vn/'>7. Theo dõi thực hiện nhiệm vụ</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://kntc.hungyen.gov.vn/'>3. Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://tdnv.hungyen.gov.vn/'>4. Gateway gửi nhận văn bản</a></br>
<a style='color:green;padding-left:30px' href='http://congbao.hungyen.gov.vn/'>5. Công báo điện tử</a>
7
/portal/AnhSanPham/2016-02/bd3abbd2c9d1dd3dQuocHuy.jpg
http://hungyen.gov.vn/Pages/default.aspx
  
Tỉnh Ninh Thuận
</br> 1. Cổng thông tin </br>
2. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice </br>
3. Dịch vụ công </br>
4. Phần mềm Chỉ đạo điều hành </br>
7
/portal/AnhSanPham/2016-02/bdb94738fe31f49dQuocHuy.jpg
http://www.ninhthuan.gov.vn/Pages/default.aspx
  
Tỉnh Hà Tĩnh
</br> 1. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice </br>
2. Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh </br>
3. Gửi nhận văn bản </br>
4. Phần mềm quản lý tài liệu cuộc họp </br>
5. Phần mềm Báo cáo trực tuyến </br>
6. Phần mềm Dịch vụ công
10
/portal/AnhSanPham/2016-02/d28df8e8dd2826bdQuocHuy.jpg
http://hatinh.gov.vn/Pages/default.aspx
  
Bộ Nội Vụ
Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice
2
/portal/AnhSanPham/2016-02/8d6dd009d576d80dQuocHuy.jpg
http://www.moha.gov.vn/
  
Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice
2
/portal/AnhSanPham/2016-02/11b1498d27eaef3dQuocHuy.jpg
http://www.monre.gov.vn/wps/portal/Trangchu
  
Tỉnh Quảng Bình
</br> 1. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice </br>
2. Phần mềm Quản lý hộ tịch </br>
12
/portal/AnhSanPham/2016-02/64d5ea501e9f4f3dQuocHuy.jpg
https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/
  
Tỉnh Phú Yên
</br>1. Phần mềm QLVB - HSCV - TDOffice </br>
2. Gửi nhận văn bản </br>
3. Theo dõi thực hiện nhiệm vụ </br>
4. Thư điện tử </br>
13
/portal/AnhSanPham/2017-03/182afdb21d98ac0dbieutrung110225.jpg
http://phuyen.gov.vn/wps/portal
  
Tỉnh Nam Định
</br> 1. Phần mềm QLVB - HSCV - TDOffice</br>
14
/portal/AnhSanPham/2016-02/21a102596c9af3fdQuocHuy.jpg
http://namdinh.gov.vn/
  
Tỉnh Điện Biên
</br> 1. Cổng thông tin điện tử </br>
2. Phần mềm QLVB & HSCV -TDOffice </br>
3. Dịch vụ công trực tuyến UBND tỉnh </br>
4. Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh </br>
5. Quản lý Hộ Tịch </br>
14
/portal/AnhSanPham/2016-02/d1d4b7de24f9b39dQuocHuy.jpg
http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/default.aspx
  
Tỉnh Bắc Kạn
</br> 1. Cổng thông tin điện tử </br>
2. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice </br>
3. Quản lý hộ tịch </br>
4. Dịch vụ công </br>
15
/portal/AnhSanPham/2016-02/dfde6c212dad76cdQuocHuy.jpg
http://www.backan.gov.vn/Pages/default.aspx
  
Tỉnh Vĩnh Phúc
</br> 1. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice </br>
2. Một cửa điện tử </br>
3. Gửi nhận văn bản </br>
17
/portal/AnhSanPham/2016-02/95f1d771de18321dQuocHuy.jpg
http://www.vinhphuc.gov.vn/Pages/default.aspx
  
Tỉnh Quảng Ninh
</br> 1. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice khối Đảng và khối Chính quyền </br>
18
/portal/AnhSanPham/2016-02/296df89d5dd8006dQuocHuy.jpg
http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/Trang/defaultHome.aspx
  
Tỉnh Lai Châu
</br> 1. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice </br>
2. Một cửa điện tử </br>
19
/portal/AnhSanPham/2016-02/7d1907ed393ddb6dQuocHuy.jpg
http://laichau.gov.vn/
  
Tỉnh Sơn La
</br> 1. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice </br>
2. Công báo điện tử </br>
3. Dịch vụ công - Một cửa </br>
20
/portal/AnhSanPham/2016-02/d0133e8c2d21365dQuocHuy.jpg
http://sonla.gov.vn/
  
Tỉnh Hà Nam
</br>1. Cổng thông tin điện tử </br>
10
/portal/AnhSanPham/2016-02/3df51461e604dc5dQuocHuy.jpg
http://hanam.gov.vn/vi-vn/Pages/Default.aspx
  
Tỉnh Bắc Giang
</br> 1. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice </br>
2. Phần mềm Theo dõi thực hiện nhiệm vụ </br>
21
/portal/AnhSanPham/2016-02/74d05b3dcb6c03bdQuocHuy.jpg
http://www.bacgiang.gov.vn/
  
Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn
</br>1. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOffice</br>
30
/portal/AnhSanPham/2016-02/6a15933e472572fdbot.jpg
  
Tỉnh Vĩnh Long
</br> 1. Phần mềm QLVB & HSCV - TDOFFICE
21
/portal/AnhSanPham/2017-03/3567c25b6908a5dt%e1%ba%a3i%20xu%e1%bb%91ng.jpg
http://vinhlong.gov.vn/
  
Tỉnh Thái Nguyên
</br> 1. Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành - TDOFFICE (Triển khai tại Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh </br>
22
/portal/AnhSanPham/2017-03/fefc24d305176e0dtải xuống.png