Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
  
  
Link
  
  
  
  
1
Yes/portal/LinkImage/9dbcd05b1d12034dtt-nguoipn1.JPG
/portal/KenhTin/Thong-tin-nguoi-phat-ngon.aspx
TráiKênh tin
  
3
Yes/portal/LinkImage/a9124cf84c59acedhoidap.JPG
/portal/home/hoi-dap
TráiTrang chức năng
  
4
Yeshttp://sp2010.tandan.com.vn/portal/LinkImage/a168f7efd67ed5ed6ef545f913b4b9dddvcd.jpg
/portal/KenhTin/Dich-vu-cong-dan.aspx
TráiKênh tin
  
2
Yeshttp://sp2010.tandan.com.vn/portal/LinkImage/d8dc7487f7b5b13d820c21cb55b1c8ddtthc.jpg
/portal/home/danh-muc-tthc/
TráiTrang chức năng
  
5
Yeshttp://sp2010.tandan.com.vn/portal/LinkImage/f1c9d22f4926eddd243d91488fd3c11dcapphep.jpg
/portal/Home/cap-phep-xd/giay-phep-xd.aspx
TráiTrang chức năng
  
0
Yes/portal/LinkImage/c42402141dcf18cdthanh xuan.jpg
/portal/KenhTin/Thanh-Xuan-vung-dat-con-nguoi.aspx
PhảiKênh tin
  
1
Yeshttp://sp2010.tandan.com.vn/portal/LinkImage/fd12bd51fdb35b0dhcm.jpg
/portal/KenhTin/Hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh.aspx
PhảiKênh tin
  
2
Yeshttp://sp2010.tandan.com.vn/portal/LinkImage/a269ba2a260796bdctdang.jpg
/portal/KenhTin/Cong-tac-Dang.aspx
PhảiKênh tin
  
6
Yes/portal/LinkImage/adae043dd24592ddkinh doanh.jpg
/portal/Home/cap-phep-dkkd/default.aspx
TráiTrang chức năng
  
7
Yes/portal/LinkImage/24df272a6efc63cdGPMB.jpg
/portal/KenhTin/Giai-phong-mat-bang.aspx
TráiKênh tin
  
8
Yes/portal/LinkImage/a39e711ed16ad66d89d18cd7edcda5dhomthu.jpg
/portal/home/gop-y/default.aspx
TráiTrang chức năng
  
3
Yes/portal/LinkImage/f56ad68d06692eddcsdl.jpgPhảiĐường dẫn tùy ý_blank
  
4
Yeshttp://sp2010.tandan.com.vn/portal/LinkImage/4347c37dbbcdfdcdtw.jpgPhảiĐường dẫn tùy ý_blank
  
5
Yeshttp://sp2010.tandan.com.vn/portal/LinkImage/1665663b4e922dbdtp.jpgPhảiĐường dẫn tùy ý_blank
  
6
Yeshttp://sp2010.tandan.com.vn/portal/LinkImage/b5c2058dd90865bdquan.jpg
/portal/Home/van-ban/default.aspx
PhảiTrang chức năng
  
7
Yes/portal/LinkImage/e653c65cdbfddeedlich.jpg
/portal/KenhTin/vyie29Lich-tiep-cong-dan.aspx
PhảiKênh tin