Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Hoàng Văn Tú

CMND

0216546546

DiaChi

 

Email

DienThoai

0165464646

TieuDe

Đóng góp ý kiến đối với Cổng TTĐT quận

NoiDung

Cổng TTĐT quận trình bày rõ ràng, tích hợp nhiều thông tin hữu ích và tính tương tác với người dân cao

TraLoi

<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>Cảm ơn qu&yacute; bạn đọc đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến về Cổng TTĐT quận Thanh Xu&acirc;n</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

Active

Yes

Attachments

Created at 18/06/2014 3:43 CH by System Account
Last modified at 18/06/2014 3:48 CH by vtt