Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
  
DiaChi
Email
  
  
NoiDung
TraLoi
  
  
Nguyễn Văn A0987987
098798709Tôi xin góp ý cho vấn đề xây dựng trang điện tử của quận
Chuyên nghiệp, hợp lý, hiện đại, tuy nhiên còn một số vấn đề như hơi nhiều màu sắc....
No
  
Minh Thộn12345678
0132121313Hỏi thử nghiệm
hỏi thử
No
  
Hoàng Văn Tú0216546546
0165464646Đóng góp ý kiến đối với Cổng TTĐT quận
Cổng TTĐT quận trình bày rõ ràng, tích hợp nhiều thông tin hữu ích và tính tương tác với người dân cao
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>Cảm ơn qu&yacute; bạn đọc đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến về Cổng TTĐT quận Thanh Xu&acirc;n</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
Yes
  
đỗ Tấn sơn012508833
0165464646Góp ý công dân
hiện nay Cổng mới đã đưa lên được nhiều tin, bao quát các lĩnh vực
<div>
<div>
<div>tr&acirc;n trọng cảm ơn.</div>
</div>
</div>
Yes