Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổng thông tin điện tử

:

Faq: Hỏi thủ tục cấp giấy phép kinh doanh

Quick Launch

Title

Hỏi thủ tục cấp giấy phép kinh doanh

HoVaTen

Phạm Thành Công

DiaChi

 

CMT

0164646

SoDienThoai

016546456

Email

ptcong@yahoo.com

NoiDung

Cấp giấy phép kd cần chuẩn bị những giấy tờ gì

TraLoi

Để cấp giấy phép kinh doanh cần giấy tờ sau:
- Chứng minh nhân dân
- Hộ khẩu thường trú

NguoiTraLoi

 

STT

 

ThuocLinhVuc

1

TenLinhVuc

Thủ tục hành chính

TrangThai

Yes

DinhKem

 

TieuDe

 

LinhVucHoiDap

 

Attachments

Created at 13/06/2014 9:29 SA by System Account
Last modified at 13/06/2014 9:33 SA by vtt