Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
  
SanPhamHopTac
  
  
ThongTinDoiTac
  
  
IBMhttp://www.ibm.com/vn/vi/
3Không
http://tandan.com.vn/portal/LogoDoanhNghiep/Partners/6ee277b5182d8d1dIBM.png
  
VuThaohttp://www.vuthao.com.vn
7Không
http://tandan.com.vn/portal/LogoDoanhNghiep/Partners/41e3fa4ec3d36bedVuThao.png
  
Microsofthttp://www.microsoft.com/vi-vn/default.aspx
1Không
http://tandan.com.vn/portal/LogoDoanhNghiep/Partners/de6bdcdeddf7e3ddMicrosoft.PNG
  
Symantechttp://www.symantec.com/index.jsp
2Không
http://tandan.com.vn/portal/LogoDoanhNghiep/Partners/7d857d68bc1a3d0dSymantec.png
  
AsianSofthttp://www.asiasoft.com.vn/
4Không
http://tandan.com.vn/portal/LogoDoanhNghiep/Partners/257a263a143b61fdAsiaSoft.png
  
CSEhttp://cse-tech.net/cgi-bin/main.pl
5Không
http://tandan.com.vn/portal/LogoDoanhNghiep/Partners/eee16b4a8f17dabdese.png
  
HueSofthttp://www.huesoft.com.vn/
6Không
http://tandan.com.vn/portal/LogoDoanhNghiep/Partners/d0083626d869a99dhuesoft.png
  
TTTH Thanh Hóahttp://
Triển khai đào tạo các phần mềm do công ty Tân Dân cung cấp, phối hợp phát triển ứng dụng phần mềm trong địa bàn tỉnh
1Không