Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoKyHieu

 

TrichYeu

Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư

NgayBanHanh

13/08/2009

FileDinhKem

/portal/VanBan/2014-06/ea46894f63fdd7ddND.69.2009.CP.doc##

Attachments

Created at 10/06/2014 4:05 CH by vtt
Last modified at 14/06/2014 9:01 SA by vtt