Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoKyHieu

 

TrichYeu

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đ

NgayBanHanh

25/05/2007

FileDinhKem

/portal/VanBan/2014-06/e7d255fdefe32c0dND.84.2007.CP.doc##

Attachments

Created at 10/06/2014 4:05 CH by vtt
Last modified at 14/06/2014 9:01 SA by vtt