Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoKyHieu

 

TrichYeu

Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

NgayBanHanh

01/12/2004

FileDinhKem

/portal/VanBan/2014-06/113f046f1ea8919dND.179.2004.CP.doc##

Attachments

Created at 10/06/2014 4:05 CH by vtt
Last modified at 14/06/2014 8:59 SA by vtt