Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoHoSo

152

ChuDauTu

Trần Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thu Lan

DiaChiCapPhep

  Tổ 3 cụm 1   KĐ

SoGiapPhep

009

NgayCap

01/10/2014

SoTang

Lý do: QH đất giao thông

DienTich

38

SoNha

 

NgachNgo

 

ToCum

Tổ 3 cụm 1

ToaNha

 

Pho

 

Phuong

DiaChiCalcu

  Tổ 3 cụm 1   KĐ

Attachments

Created at 09/06/2014 11:18 SA by vtt
Last modified at 14/06/2014 11:01 SA by vtt