Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoHoSo

180,2

ChuDauTu

Nguyễn Văn Tr¬ờng

DiaChiCapPhep

Căn hộ 408  TTQĐT102 N4A Triều Khúc TXN

SoGiapPhep

005

NgayCap

01/06/2014

SoTang

04 tầng+tum thang/16,8m

DienTich

42,76

SoNha

Căn hộ 408

NgachNgo

 

ToCum

TTQĐT102

ToaNha

N4A

Pho

Triều Khúc

Phuong

TXN

DiaChiCalcu

Căn hộ 408  TTQĐT102 N4A Triều Khúc TXN

Attachments

Created at 09/06/2014 11:18 SA by vtt
Last modified at 14/06/2014 11:01 SA by vtt