Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoHoSo

251,86

ChuDauTu

Hoàng Kim Đức

DiaChiCapPhep

Căn hộ 04  TTQĐ Binh đoàn 11 B11  KĐ

SoGiapPhep

023

NgayCap

17/01/2014

SoTang

3 tầng/10,5m

DienTich

56,44

SoNha

Căn hộ 04

NgachNgo

 

ToCum

TTQĐ Binh đoàn 11

ToaNha

B11

Pho

 

Phuong

DiaChiCalcu

Căn hộ 04  TTQĐ Binh đoàn 11 B11  KĐ

Attachments

Created at 14/06/2014 10:01 SA by vtt
Last modified at 14/06/2014 11:01 SA by vtt