Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoHoSo

147,6

ChuDauTu

Nguyễn Văn Sơn, Trần Thị Tâm

DiaChiCapPhep

Căn hộ số 16 Ngõ 497   Nguyễn Trãi TXN

SoGiapPhep

022

NgayCap

15/01/2014

SoTang

06 tầng+tum thang kỹ thuật/24,7m

DienTich

36,9

SoNha

Căn hộ số 16

NgachNgo

Ngõ 497

ToCum

 

ToaNha

 

Pho

Nguyễn Trãi

Phuong

TXN

DiaChiCalcu

Căn hộ số 16 Ngõ 497   Nguyễn Trãi TXN

Attachments

Created at 14/06/2014 10:01 SA by vtt
Last modified at 14/06/2014 11:01 SA by vtt