Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoHoSo

186,4

ChuDauTu

Nguyễn Sỹ Thìn, Nguyễn Thị Miến

DiaChiCapPhep

  Tổ 3 cụm 2   KĐ

SoGiapPhep

019

NgayCap

15/01/2014

SoTang

Lý do: QH đất giao thông

DienTich

46,6

SoNha

 

NgachNgo

 

ToCum

Tổ 3 cụm 2

ToaNha

 

Pho

 

Phuong

DiaChiCalcu

  Tổ 3 cụm 2   KĐ

Attachments

Created at 14/06/2014 10:01 SA by vtt
Last modified at 14/06/2014 11:01 SA by vtt