Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoHoSo

98,13

ChuDauTu

Nguyễn Văn Thắng, Nhữ Thị Nhung

DiaChiCapPhep

Số 2 Hẻm 460/44/10   Khương Đình HĐ

SoGiapPhep

016

NgayCap

14/01/2014

SoTang

Lý do: QH đất giao thông

DienTich

30,4

SoNha

Số 2

NgachNgo

Hẻm 460/44/10

ToCum

 

ToaNha

 

Pho

Khương Đình

Phuong

DiaChiCalcu

Số 2 Hẻm 460/44/10   Khương Đình HĐ

Attachments

Created at 14/06/2014 10:01 SA by vtt
Last modified at 14/06/2014 11:01 SA by vtt