Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoHoSo

239

ChuDauTu

Nguyễn Thùy D¬ơng

DiaChiCapPhep

Số 58/192    Lê Trọng Tấn KM

SoGiapPhep

013

NgayCap

01/10/2014

SoTang

Lý do: QH đất giao thông

DienTich

47

SoNha

Số 58/192

NgachNgo

 

ToCum

 

ToaNha

 

Pho

Lê Trọng Tấn

Phuong

KM

DiaChiCalcu

Số 58/192    Lê Trọng Tấn KM

Attachments

Created at 09/06/2014 11:18 SA by vtt
Last modified at 14/06/2014 11:01 SA by vtt