Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005631

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

06/01/2014

TenDoanhNghiep

CỬA HÀNG THANH NGA

DiaChi

38    Vũ Trọng Phụng TXT

NganhNghe

 Bán bánh, kẹo, đường sữa,thuốc lá, bia,  hàng tạp hóa. Bán lẻ sản phẩm rượu

VonDangKy

20

GhiChu

 

SoNha

38

NgoNgach

 

ToCum

 

ToaNha

 

Pho

Vũ Trọng Phụng

Phuong

TXT

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

38    Vũ Trọng Phụng TXT

Attachments

Created at 09/06/2014 11:36 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:09 SA by vtt