Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005628

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

06/01/2014

TenDoanhNghiep

KHÔNG

DiaChi

Căn hộ số 02 tầng 20, Số 72A  Royal City R1 Nguyễn Trãi TĐ

NganhNghe

 Cho  thuê nhà ở Cho  thuê nhà ở

VonDangKy

2,200

GhiChu

 

SoNha

Căn hộ số 02 tầng 20, Số 72A

NgoNgach

 

ToCum

Royal City

ToaNha

R1

Pho

Nguyễn Trãi

Phuong

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

Căn hộ số 02 tầng 20, Số 72A  Royal City R1 Nguyễn Trãi TĐ

Attachments

Created at 09/06/2014 11:36 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:34 SA by vtt