Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005648

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

09/01/2014

TenDoanhNghiep

KHÔNG

DiaChi

Căn hộ 05 tầng 12, Số 72A  Royal City R1 Nguyễn Trãi TĐ

NganhNghe

 Cho người nước ngoài thuê nhà ở

VonDangKy

4,000

GhiChu

 

SoNha

Căn hộ 05 tầng 12, Số 72A

NgoNgach

 

ToCum

Royal City

ToaNha

R1

Pho

Nguyễn Trãi

Phuong

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

Căn hộ 05 tầng 12, Số 72A  Royal City R1 Nguyễn Trãi TĐ

Attachments

Created at 14/06/2014 8:43 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:43 SA by vtt