Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005646

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

09/01/2014

TenDoanhNghiep

KHÔNG

DiaChi

Phòng 1702  Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính 17T4  NC

NganhNghe

 Cho thuê nhà ở

VonDangKy

400

GhiChu

 

SoNha

Phòng 1702

NgoNgach

 

ToCum

Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

ToaNha

17T4

Pho

 

Phuong

NC

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

Phòng 1702  Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính 17T4  NC

Attachments

Created at 14/06/2014 8:43 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:42 SA by vtt