Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01f8100935

LanThayDoi

1

NgayCapGCN

09/01/2014

TenDoanhNghiep

KHÔNG

DiaChi

N8B6  Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính   NC

NganhNghe

 Cho  thuê nhà ở Cho  thuê nhà ở

VonDangKy

3,500

GhiChu

 

SoNha

N8B6

NgoNgach

 

ToCum

Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

ToaNha

 

Pho

 

Phuong

NC

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

N8B6  Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính   NC

Attachments

Created at 14/06/2014 8:43 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:41 SA by vtt