Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005641

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

08/01/2014

TenDoanhNghiep

PHÒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHUYÊN KHOA XÉT  NGHIỆM HÓA SINH-15 NGUYỄN VIẾT XUÂN

DiaChi

Số 15 tầng 2    Nguyễn Viết Xuân KM

NganhNghe

 Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa xét nghiệm; Hoá sinh

VonDangKy

70

GhiChu

 

SoNha

Số 15 tầng 2

NgoNgach

 

ToCum

 

ToaNha

 

Pho

Nguyễn Viết Xuân

Phuong

KM

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

Số 15 tầng 2    Nguyễn Viết Xuân KM

Attachments

Created at 14/06/2014 8:43 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:14 SA by vtt