Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005640

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

08/01/2014

TenDoanhNghiep

KHÔNG

DiaChi

Căn hộ 06 tầng 24, Số 72A  Royal City R2 Nguyễn Trãi TĐ

NganhNghe

 Cho thuê nhà ở Cho thuê nhà ở

VonDangKy

4,500

GhiChu

 

SoNha

Căn hộ 06 tầng 24, Số 72A

NgoNgach

 

ToCum

Royal City

ToaNha

R2

Pho

Nguyễn Trãi

Phuong

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

Căn hộ 06 tầng 24, Số 72A  Royal City R2 Nguyễn Trãi TĐ

Attachments

Created at 14/06/2014 8:43 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:35 SA by vtt