Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005638

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

08/01/2014

TenDoanhNghiep

KHÔNG

DiaChi

50 475/20 Tổ 23 cụm 6   HĐ

NganhNghe

 Đại lý Internet: Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

VonDangKy

100

GhiChu

 

SoNha

50

NgoNgach

475/20

ToCum

Tổ 23 cụm 6

ToaNha

 

Pho

 

Phuong

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

50 475/20 Tổ 23 cụm 6   HĐ

Attachments

Created at 14/06/2014 8:43 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:36 SA by vtt