Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005635

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

08/01/2014

TenDoanhNghiep

CHÁO VỊT HẰNG

DiaChi

1 Ngõ 15   Nguyễn Trãi TĐ

NganhNghe

 Bán hàng ăn: Cháo vit

VonDangKy

20

GhiChu

 

SoNha

1

NgoNgach

Ngõ 15

ToCum

 

ToaNha

 

Pho

Nguyễn Trãi

Phuong

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

1 Ngõ 15   Nguyễn Trãi TĐ

Attachments

Created at 09/06/2014 11:36 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:10 SA by vtt