Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005634

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

08/01/2014

TenDoanhNghiep

CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM THANH HƯƠNG

DiaChi

10    Xuân Hồng KT

NganhNghe

 Sản xúât giò chả, nem chua

VonDangKy

30

GhiChu

 

SoNha

10

NgoNgach

 

ToCum

 

ToaNha

 

Pho

Xuân Hồng

Phuong

KT

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

10    Xuân Hồng KT

Attachments

Created at 09/06/2014 11:36 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:10 SA by vtt