Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoGCN

01F8005633

LanThayDoi

0

NgayCapGCN

06/01/2014

TenDoanhNghiep

NHÀ SÁCH PHƯƠNG THU

DiaChi

328    Nguyễn Trãi TXT

NganhNghe

 Bán sách báo (được phép lưu hành hợp pháp)

VonDangKy

10

GhiChu

 

SoNha

328

NgoNgach

 

ToCum

 

ToaNha

 

Pho

Nguyễn Trãi

Phuong

TXT

DiaChiCal

 

DiaChiCalculate

328    Nguyễn Trãi TXT

Attachments

Created at 09/06/2014 11:36 SA by vtt
Last modified at 19/06/2014 9:10 SA by vtt