Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Nguyễn Thị Yến

DiaChi

Thị Trấn Quốc Oai- Huyện QUốc oai

Email

DienThoai

01656065805

TieuDe

Sửa lỗi phần mềm

NoiDung

Chúng tôi đang sử dụng phần mềm quản lý TDOffice của công ty nhưng khi chúng tôi xuất sổ công văn đi ra để in thì không thấy dữ liệu nơi nhận. Nơi nhận chỉ xuất ra được nơi nhận bên ngoài mà không có nơi nhận nội bộ. Đề nghị công ty liên kết phần xuất sổ cả nơi nhận nội bộ và cá nhân để chúng tôi có thể in được sổ. Mong sớm nhận được hồi đáp của công ty.

BoPhanTiepNhan

Văn Phòng HĐND & UBND huyện QUốc Oai

Attachments

Created at 06/01/2016 9:13 SA by System Account
Last modified at 06/01/2016 9:13 SA by System Account