Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

HoVaTen

Ngô Văn Đat

DiaChi

TP Phủ LÝ - Hà Nam

Email

DienThoai

0988963776

TieuDe

Hoi ve lap trang Web cua cơ quan

NoiDung

Cơ quan chúng tôi hiện đang muốn lập trang Web cua cơ quan (dạng cổng con như các sở ngành trước đây quý cơ quan đã xây dựng ở tỉnh Hà Nam). Rat mong quy cơ quan tư vấn giup cách thức thực hiện. Xin cám ơn Ngô Văn Đạt Phụ trách Văn phòng - Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

BoPhanTiepNhan

Ban quản lý Khu Đại học Nam Cao - tỉnh hà nam

Attachments

Created at 11/05/2015 2:46 CH by System Account
Last modified at 11/05/2015 2:46 CH by System Account